Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek

KİTABI İNDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Kitabı satın alın
Yorumlar

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
15 / total: 37

Bölüm 2
Hadis-i Şeriflerde Hz. Mehdi (as)'ın Özellikleri (12/20)

Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberlere ve Velilere Benzeyen Özellikleri

Hz. Mehdi (as)'ın Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi Tüm Dünyaya Hakim Olması

Kuran'da Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as)'ın İslam ahlakını tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiştir. Hadislerde de, Hz. Mehdi (as)'ın tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir:

Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi (as)) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. (Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)

Hz. Mehdi (as) tıpkı Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya hükmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as)'ın Özelliklerinin Peygamberlere İndirilen Kitaplarda Bildirilmesi

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi (as)'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.

Peygamberlere dair olan kitaplarda "Hz. Mehdi(as)'ın işi zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: Hz. Mehdi (as)'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

Konuyla ilgili işari manada bir ayette şu şekilde buyrulmuştur:

Andolsun, Biz zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye yazdık.  (Enbiya Suresi, 105)

İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH KULLAR", HZ. MEHDİ (as) VE ARKADAŞLARIDIR."
(Hüseyin es-Şirazi, s. 113)

Eski Ahit'te konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalar ise şu şekildedir:

Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk alacak; o gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak; kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargılayacak; yeryüzünün yoksullarına haklarını verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşağı... olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak; kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı, aslan ve besili sığır birarada yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak; yavruları birarada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kobra yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk, kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak; artık hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak. (İşaya 11, 1-9)

Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta tez davranacak. (İşaya 16, 5)

Hz. Mehdi (as) ile Peygamberler Arasındaki Benzerlikler

AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (as)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF'U İNKAR EDERLERDİ. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: "Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 162)

O (HZ. MEHDİ (as)) ALEMLERE RAHMETTİR. MUSA'NIN KEMALİ VE İSA'NIN DEĞERİ, EYYÜB'UN SABRI ONDADIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 69-70)

YÜCE ALLAH TIPKI İSÂ BİN MERYEM VE YAHYÂ BİN ZEKERİYYA'YA KİTAP, NÜBÜVVET, İLİM VE HİKMET VERDİĞİ GİBİ, BU İMAMA (HZ. MEHDİ (as)'A) KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİR.
Bunun delili ise Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın şu buyruğudur: O DÖRT PEYGAMBERE BENZER. ONLARDAN BİRİ DE İSA BİN MERYEM'DİR. ZİRA ONA KÜÇÜK YAŞTA HİKMET, NÜBÜVVET, KİTAP VE İLİM VERDİĞİ GİBİ ONA DA KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİ... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani,  s. 213)

... HZ. MEHDİ (as), DAVUD (as) VE ÂL-İ DAVUD HÜKMÜYLE HÜKMEDECEK VE KİMSEDEN ŞAHİT VE DELİL İSTEMEYECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)

Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i Muhammed (sav) (HZ. MEHDİ (as)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (as) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, şahide gerek duymadan hükmedecek. ALLAH HÜKMÜ O'NA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)

mescitte idik. O, benim elimden tutarak şöyle buyurdu: "... Sonra bir münadiye emredecek ve o şöyle nida edecek: BU HZ. MEHDİ (as); SÜLEYMAN İLE DAVUD GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTEMEYECEK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi'sselâm şöyle buyurmuştur: "BİZİM KAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (as)) İLE ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED (SAV) PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR. NUH ile uzun ömürlü olmasında, İBRAHİM ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; MUSA ile, korku hali (Hz. Mehdi (as)'a yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); İSA ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, 'Mehdi gelecek', bir kısımının da 'gelmeyecek' demesinde); EYYUB ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Hz. Mehdi (as)'a da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); MUHAMMED (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Mehdi (as) Bütün Peygamberlerin İlimlerine Sahip Olacaktır

İmam Mehdi (as) İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (as) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, Cilt  95, Sayfa 378; Cilt 102, Sayfa 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 49)

Hz. Mehdi (as), Hz. Adem (as) ve Hz. Nuh (as) Gibi Uzun Ömürlü Olacaktır

"Hazreti Mehdi (as)'da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında HAZRETİ ADEM (as) VE HAZRETİ NUH (as)'DA OLAN UZUN ÖMÜRLÜLÜK de vardır." (Bihar-ul Envar, cilt. 51, Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 217)

Hz. Mehdi (as), Hz. Hızır (as) ve Hz. Zulkarneyn (as)'a Benzeyecektir

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki:
... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (as) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR... (Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)

Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Hz. Zulkarneyn (as) ve Hz. Hızır (as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)'a da baktığını göstermektedir.

Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)'ın de Hz. Hızır (as) gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca Kuran'daki Hz. Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)'ın, Hz. Hızır (as)'ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (as)'ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (as)'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in diğer hadislerinde de, Kehf kıssasının da işari anlamda baştan sona, insanları deccalin fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi (as)'a baktığı bildirilmiştir. Yukarıda yer alan hadis ve Kehf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili aşağıda yer alan tüm bu hadisler Hz. Mehdi (as)'ın, Kehf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn (as) gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir:

Sizden kim deccale yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

Kuran'da Adı Geçen Hz. Zülkarneyn (as)'ın İsminde, Ahir Zamanın Sahibi Hz. Mehdi (as)'a İşaretler Vardır

SANA (EY MUHAMMED,) ZÜ'L-KARNEYN HAKKINDA SORARLAR. DE Kİ: "SİZE, ONDAN 'ÖĞÜT VE HATIRLATMA OLARAK' (BAZI BİLGİLER) VERECEĞİM. (Kehf Suresi, 83)

Peygamberimiz (sav)'in pek çok hadisinde Kuran'ın Kehf kıssasında ahir zamana, Hz. Mehdi (as)'ın tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılmasına ve deccali fikren etkisiz hale getirmesine dair işaretler olduğunu bildirmiştir. Kehf kıssasına hadislerdeki bu işaretler doğrultusunda bakıldığında, gerçekten de bu ayetlerde anlatılan olayların ahir zamana yönelik çok önemli bilgiler verdiği görülür. Bunlardan biri de bu kıssada bahsi geçen Hz. Zulkarneyn'in isminde gizlenmiştir.

İslami kaynaklarda Hz. Zülkarneyn'in ismi hakkında şöyle bilgi verilmiştir:

Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. ZÜ, SAHİP VE MALİK DEMEKTİR. KARN İSE, PERÇEM, ZAMAN, GÜNEŞ ANLAMLARINA GELİR. KARNEYN, KARN'IN TESNİYESİ YANİ İKİ TANESİ DEMEKTİR. (el-Firuzabadî, el-Kamusu'l-Muhît, Kahire 1332, IV, 257 vd)

Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın isimlerinden biri de "SAHİB'ÜZ ZAMAN"dır. Bu da, "ZAMANIN SAHİBİ" anlamına gelmektedir. Hz. Zülkarneyn (as)'ın adı da, "Zü: Sahip", "Karn: Zaman" ve "Karneyn: İki Zaman" kelimelerinin biraraya gelmesinden oluşmuştur. Buna göre Hz. Zülkarneyn'in ismi, "İKİ ZAMANIN SAHİBİ" manasını vermektedir. Kuşkusuz ki Hz. Zülkarneyn ve Hz. Mehdi (as)'ın isimlerinin birbirleriyle aynı anlamı taşıması, Kuran'ın Zülkarneyn kıssasında anlatılan olayların, Hz. Mehdi (as) döneminde Hz. Mehdi (as) vesilesiyle yaşanacak bazı olaylar hakkında bilgi verdiğine yönelik çok önemli bir işarettir. Nitekim Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde "Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığı dönemin Hz. Zülkarneyn (as)'ın dönemi gibi olacağını" haber vererek bu gerçeğe dikkat çekmiştir:

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki: ... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (as) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR... (Kemal-üd Din, c. 2, s. 384)

Tüm bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'ın, hem Hz. İsa (as) zamanının hem de kendi zamanının sahibi olacağını göstermektedir.

Maden b. Ebu Talha' dan rivayet edilmiştir: "KİM KEHF SURESİNİN EVVELİNDEN ON AYETİ EZBERLERSE DECCALİN FİTNESİNDEN EMİN OLUR."

Ebu Davud dedi ki: "Düştu Vaide, Katade' den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi: 'KİM KEHF SURESİNİN SONLARINDAN ON AYET EZBERLERSE', ŞUBE İSE KATADE' DEN RİVAYETİNDE, 'KEHF SURESİNİN AHİRİNDEN' DEDİ'. (Sünen-i Ebu Davud, 5/122)

Ebu Derda'dan rivayet edilmiştir. Peygamber buyurdu ki: "HER KİM KEHF SURESİNİN BAŞINDAN ÜÇ AYET OKURSA DECCAL FİTNESİNDEN KORUNMUŞ OLUR."(Sünen-i Tirmizi, 5/30)

Ebu Ümame el- Bahili' den rivayet edilmiştir: "... kim onun (deccalin) cehenneminin belasına uğrarsa Allah' tan yardım dilesin ve KEHF SURESİNİN İLK AYETLERİNİ OKUSUN ki ateş İbrahim' e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun." (Sünen-i İbni Mace, 10/332)

... Her kim deccalin ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah' tan yardım istesin ve KEHF SURESİNİN BAŞ TARAFINDAKİ AYETLERİ OKUSUN. Bu suretle deccalin ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)

Hz. Mehdi (as)'ın Çok Sevilmesi

Hz. Mehdi (as)'ın İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi

Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, Hz. Mehdi (as)'ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)

Yer ve gök ehli ondan (Hz. Mehdi (as)'dan) razı olur.
(Heysemi, c. VII, s. 313; Ebu Nuaym'dan, Suyuti, c. II, s. 58; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)

Allah, bütün insanların kalplerini onun(Hz.Mehdi (as)'ın) muhabbetiyle dolduracaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Hz. Mehdi (as) insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)

Onun (Hz.Mehdi (as)'ın) hilafetinden (manevi liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi (as) çıkar.  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 38)

Allah onun (Hz.Mehdi (as)'ın) muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Ümmet'i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli, fakat insanlara sevimli ve yakındır.  (Mehdi, Deccal, Mesih, s. 102)

Her Yerde Hz. Mehdi (as)'dan Bahsedilmesi

Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi (as)'ın isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:

Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" şeklinde bağırdığı zaman, Hz. Mehdi (as) zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 33)

Bir münadinin semadan "Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir" şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi (as)'ın sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hz. Mehdi (as) Döneminde, Dünyadaki Tüm Varlıklar Hz. Mehdi (as)'dan Razı Olacaklardır

Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ... GÖKYÜZÜ VE YERYÜZÜNÜN SAKİNLERİ ONDAN (HZ. MEHDİ (as)'DAN) RAZI OLACAKLAR... (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 177)

İman Edenler Hz. Mehdi (as)'ın Zuhurunu Özlemle Bekleyeceklerdir

... Göklerin ve yerin sakinleri onun eksikliği yüzünden dert içinde olacaktır,  iman eden  erkekler ve iman eden kadınlar onun (Hz. Mehdi (as)) yokluğunda özlem içinde bekleyecekler ve karışıklık içinde olacaklardır. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 ve 51: 109)

Peygamberimiz (sav) hadisinde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde hem iman edenlerin, hem de yerdeki ve gökteki canlıların Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunu özlemle bekleyeceklerini bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın öncesinde iman edenlerin zulüm ve baskı altında sıkıntılı bir hayatlarının olacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca Darwinist ve materyalist sistemin hakim olduğu dünya düzeni içinde yaşamaları nedeniyle insanların zorluk çekeceklerini ancak bir yandan da derin bir özlem içinde Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla oluşacak olan huzur ve güven ortamının ümidini taşıyacaklarını haber vermiştir.

Gerçekten de Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde dünyaya hakim olacak sevgisizlik, hırs ve düşmanlık ruhu ve bu ruh halinin meydana getirdiği huzursuzluk, kargaşa, ve anarşi ortamları müminlerin Hz. Mehdi (as)'a olan bu özlemlerini daha da pekiştirecektir.

İnsanların, Mümkün Olan Her Vesileyle Hz. Mehdi (as)'a Koşmaları, Ona Tabi Olmaları ve Ondan Vazgeçmemelerinin Önemi

Peygamberin (sav) şöyle dediği nakledilmiştir: "Bizden olan hak üzere Kaim (Hz. Mehdi (as)) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Bu da Allah'ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun: HZ. MEHDİ (as) ZUHUR EDİNCE HERŞEYİ BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ.  Çünkü o Allah'ın halifesi (Müslümanların manevi lideri) ve benim vasimdir." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 65; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 382)

... Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN (HZ. MEHDİ (as)'ın) BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh – ve eliyle göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

HİÇBİR ŞEY SENİ ONA (HZ. MEHDİ (as)'A) BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

Hz. Mehdi (as) Tüm Müslümanların Velinimeti Olacak; Onun Döneminde Tüm İnsanlara Bolca Mal ve Hediye Dağıtılacaktır

Humran bin A'yan'dan, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: "Sanki bu dininizi kanlara bulanmış çırpınır bir halde görür gibiyim. Ve onu sizlere biz ehl-i beyt'ten olan biri (Hz. Mehdi (as)) dışında kimse geri döndüremeyecek. O (HZ. MEHDİ (as)) SİZE YILDA İKİ KEZ HEDİYE GETİRECEK, AYDA İKİ KEZ SİZE RIZIK VERECEK, ilim ve hikmet size onun zamanında verilecek. Öyle ki kadın kendi evinde yüce Allah'ın kitabı ve Resulullah (sav)'in sünnetine göre hüküm verecektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hadiste verilen bilgilerden Hz. Mehdi (as)'ın görevlendirdiği kişiler yoluyla Müslümanlara mal ve hediye dağıtacağı; halk arasında bulunduğunda, kendisinin de bizzat kendi eliyle yüklü miktarda hediye ve mal dağıtacağı anlaşılmaktadır.

Ortaya Çıktığında Hz. Mehdi (as)'a Çok Büyük Bir Sevgi Gösterilecektir

Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe'nin yanında "Hz. Mehdi (as) kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe: "Eğer Hz. Mehdi (as) kıyam etmişse sizler Resulullah'ın (sav) zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşamaktadır. O halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. Ama hayır, bu doğru değildir, HZ. MEHDİ (as) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HİÇBİR GAİB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN KADAR AZİZ VE SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR." dedi. (El-Havi, c. 2, s. 159)

Muhakkak ki o (Hz. Mehdi (as)), insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, HZ. MEHDİ (as)'ın KENDİLERİNE EN SEVGİLİSİ OLMADIKÇA ÇIKMAYACAKTIR. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)

ALLAH BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN (HZ. MEHDİ (as)'ın) MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as) Ortaya Çıktığında, Tüm İnsanların Ona Uymaları Bildirilmiştir

Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: "... ZUHUR EDİNCE DE ONA (HZ. MEHDİ (as)'A) İTAAT ETMEK GEREKİR..." (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 197)

Hz. Mehdi (as) İnsanlarca Tanınmadığı Zamanlarda Bile Onların Sevgisini ve İlgisini Kazanacak, Akıllardan Çıkmayacaktır

Ortalık sakinken halktan gayb olsa da (Hz. Mehdi (as)) hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz. (Muntehabu'l Eser, s. 277)

 

15 / total 37
Harun Yahya'nın Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top