Ahir Zamanın Ashab-ı Sufhaları: Hz. Mehdi (a.s.)'ın Talebeleri

Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın izniyle tüm dünyada ateizmi, materyalizmi yıkacak, insanların imanlarının güçlenmesine ve onların hidayet bulmalarına vesile olacaktır. Bu büyük mücadelesinde inkar edenler onu çeşitli zorluklarla sürekli engellemeye çalışacaklardır. Hz. Mehdi (a.s.), hiç tanınmadan tam kırk yıl boyunca tüm zorluklara karşı mücadele edecek, bu mücadelesinde yanında, kendisine son derece sadık, hayatını, malını İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına adamış çok az sayıda talebesi olacaktır. Bu üstün ahlaklı talebeler pek çok özellikleriyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dönemindeki sahabeler içinde kutlu bir grup olan Ashab-ı Sufha’ya büyük benzerlik gösterirler. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin Ashab-ı Sufha’ya benzeyen ahlakları, imanları, Yüce Allah’a ve Hz. Mehdi (a.s.)’a olan bağlılıkları ve itaatleri övülmüştür.

“Ashab-ı Sufha” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebevi’nin kuzey kısmına sonradan eklenen Sufha ismindeki bölümde kalan, sahabelerin içinden çıkan bir grup gence verilmiş olan bir isimdir. Tüm hayatlarını Yüce Allah’a adamış, hiç evlenmemiş, aile ve çocuk sahibi olmamış, makam ve mevki hırsı olmayan, ailelerinden uzak, dünya hayatına yönelik istekleri olmayan bu gençler, Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında bulunarak sürekli Efendimiz (s.a.v.)’in derslerini dinlemiş ve bizzat onun tarafından eğitilmişlerdir.

Ahir zamanda zuhur edecek olan değerli zat Hz. Mehdi (a.s)’ın talebeleri ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanından hiç ayrılmayan, sayıları 400-500 kadar olan bu irfan ordusu müminlere büyük benzerlik gösterirler. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinden anlaşıldığı üzere  Hz. Mehdi (a.s)’ın talebeleri de Yüce Allah’ın izniyle Ashab-ı Sufha gibi hayatlarının her anını Allah yoluna adayan Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanından hiç ayrılmayacak, baskılardan, zorluklardan da asla yılmayacak Kuran ahlakının hakim olması için ilmi olarak tüm güçleriyle çalışacak gençlerden oluşur.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Gençlerden Oluşacak ve Çok Az Sayıda Olacaktır

“Kaim (Hz. Mehdi) a.s’ın ASHABI GENÇTİR VE İÇLERİNDE YAŞLI YOKTUR. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur.”(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın çevresinde gençlerin olacağına işaret eden diğer bir hadis ise şu şekildedir:

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, KÜÇÜK BİR GENÇ olacaktır.”(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Tüm Hayatlarını Allah Yoluna Adamışlardır

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin Ashab-ı Sufha’ya benzeyen en belirgin özellikleri, tüm hayatlarını Allah yoluna adamalarıdır. Bu yolda deccalin fitnesine kapılarak kendilerine baskı kurarak zorluk çıkaranlara karşı yılmadan mücadele edeceklerdir.Bu gençlerin bir kısmı gördükleri zulüm ve baskı yüzünden ailelerinden kopup ayrılacaklar ve tıpkı Ashab-ı Sufha gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında yer alacaklardır. Maide Suresi 54. ayette “kınayıcının kınamasından korkmamak” olarak övülen bu güzel ahlakın temeli, elbette Yüce Allah’a olan derin sevgi, güçlü iman ve teslimiyetlerinden kaynaklanır. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin bu özelliklerine şöyle dikkat çekilir:

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin İmanları Çok Kuvvetli Olacaktır

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının, ALLAH HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜPHELERİ OLMAYACAK ve Allah’ı nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanıyacaklar.” (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cilt:1, sayfa:65)

Bu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin imanlarının derinliğinden bahsedilmektedir. Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) dönemi öncesinde insanlar arasında (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı inkar eden felsefeler geniş anlamda hakim olacaktır. Bu nedenle, gerçek anlamda Allah’a iman eden, Allah’ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah’tan korkan kişiler çok az sayıda olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri ise hiçbir şüphe duymadan Allah’a karşı derin bir iman sahibi olacaklardır. Bu yönleri ile içinde bulundukları toplumda dikkat çekeceklerdir.

* Hz. Mehdi (as)’ın Talebelerinin Manevi Yönleri Çok Güçlü Olacaktır

Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır, onların kalpleri de aydınlanmıştır. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin manevi yönden son derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah’a yönelen kişiler olacaklarına işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.)'ın vesile olması ile bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları son derece güçlü olacaktır, buna bağlı olarak insan sevgileri, asaletleri ve şefkat hisleri de ayırt edici şekilde güçlü olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebeleri nefislerinin olumsuz yönlerini tam olarak kontrol altına alarak, ruhlarını egoistlik, kıskançlık, kin, samimiyetsizlik gibi olumsuz özelliklerden arındırmış kişiler olacaklardır.

* İnsanların Büyük Bir Kısmı Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebelerinden Uzak Duracaklardır

“Buyurdu ki: “Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez, eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır.” (Gaybet-i Numani, sf. 239)

Bu hadiste insanların büyük bir kısmının Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinden uzak duracağına dikkat çekilmektedir. Öyle ki kaybolsalar dahi aranmayacakları haber verilmektedir. Bu da o değerli şahıslardan bazılarının içinde bulundukları toplumun, ailelerinin, akrabalarının kendilerine olan olumsuz yaklaşımına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Birbirlerine Çok Benzeyecekler, Dışarıdan Bakanlar Onları Kardeş Zannedeceklerdir

“Onları görüyor gibiyim; AYNI RENK, AYNI BOY, YÜZLERİ AYNI VE ELBİSELERİ DE AYNI… olarak Hazret-i Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin dışarıda kıyafetlerinin sade olacağı, insanlar tarafından fark edilmeyecekleri belirtilmektedir. Sayın Adnan Oktar bu hadisi şöyle açıklamaktadır:

““Onları görüyor gibiyim.” Hadis. “Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı, elbiseleri de aynı olarak, Hz. Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” Talebeleri baktın mı birbirlerine çok benziyorlar. Genel olarak hep böyle kaliteli, seçkin, “birbirine benzeyen gençlerden oluşacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Baktın mı mesela -kız olsun erkek olsun- “Kardeş misiniz siz?” “Bu benzerlik nasıl oluyor?” gibi bir durum olacağını söylüyor Peygamberimiz (s.a.v), “o kadar çok benzeyecekler” diyor.” (20 Kasım 2010, Kahramanmaraş Aksu ve Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin Peygamber Efendimiz (sav) tarafından övülen en güzel               özelliklerinden biri İslam ahlakının hakim olması konusundaki fedakarlıklarıdır. Bu üstün ahlakları bir hadiste şöyle vurgulanmıştır:

“Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi BeyanıEnne’l Mehdi min EvladıAli b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi İslam Ahlakının Dünyada Hakim Olması İçin Öğretmenlik Görevini Üstleneceklerdir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vaaz ve derslerini dinleyerek Kuran ilminde derinleşen Ashab-ı Sufha ehli, Efendimiz (s.a.v.)’in ilmini Müslüman olan kabilelere iletmek, Kuran öğretmek ve Resulullah (s.a.v.)’in sünnetini beyan etmek için öğretmenlik görevi üstlenmişler ve bu amaçla seyahatlere gönderilmişlerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de tıpkı Ashab-ı  Sufha gibi İslam ahlakının hakim olması için tüm hayatlarını ve mallarını bu yola adayacaklardır. Bu amaçla ahir zamanın teknolojik imkanlarından faydalanacaklardır. Ayrıca bu gençler Hz Mehdi (a.s.)’ın vesilesi ile öğrendikleri İslam adabının (giyimleri, yaşam şekilleri, konuşmaları, nezaketleri, ince düşünceleri vb)  tüm insanlar tarafından kavranmasında örnek olacaklardır. 

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Dünyanın Dört Bir Yanına İslam Ahlakını Hakim Edeceklerdir

Banu Amin, Muhammed el-Bekir’den ayette geçen doğrular hakkında şöyle naklediyor:

“Bunlar DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDECEK OLAN ahir zamandaki Hz. Mehdi (a.s.)’ın arkadaşlarıdır.”(Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75)

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Evrim Teorisine Karşı Mücadele Yürüteceklerdir

“Allah’ın izniyle onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR...” (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri ölü hayvan ve bitki fosillerini canlılarıyla kıyaslayarak insanlara gösterecekler, bu şekilde Allah’ın izniyle Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getireceklerdir.

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Teknolojiden Faydalanacaklardır

BÜTÜN DÜNYAYI BİRKAÇ DAKİKADA DOLAŞACAK güçleri olacaktır.(Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 144)

DÜNYADAKİ HİÇBİRŞEY HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK.(Mikyaal al Makaarem, cilt:1,         Sayfa: 235-236)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının kullanacağı ahir zaman teknolojisine işaret edilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri internet ile uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri teknolojiden ve bilimden yararlanan, modern kişiler olacaklardır.

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Boğaz Köprüsü’nden Geçecekler, Uçakla Seyahat Edeceklerdir

... (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) SU ÜZERİNDE YÜRÜR VE BULUTLAR ÜZERİNDE DOLAŞIRLAR...(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin Hz. Mehdi (a.s.)’dan edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına bu amaçla Boğaz Köprüsü’nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri, Allah’ın Onlara Lütfettiği Güç ile Çok Etkili Olurlar

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurur: “...Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarını korur, onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur ve ONLARI YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. Böylece insanlar ister istemez hak dine gireceklerdir.”

 * Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Seçilmiş Kişiler Olacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin yaşadıkları dönemde iyi eğitimli ve asil olmalarının sebebi de, yaşadıkları dönemde insanların asalet, nezaket ve güzel ahlaktan uzaklaşmış olmalarıdır. Bu yönleriyle Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri, yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır.

O’nun yanına gelenler kaçınılmaz olarak SEÇİLECEKLER, AYRILACAKLAR VE ELENECEKLER. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU ELEMEDEN GEÇEMEYECEK. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına çok fazla sayıda kişinin geleceğine fakat neticede bu kişilerin büyük çoğunluğunun eleneceğine de dikkat çekilmiştir.

* Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Çok Akıllı Olmaları ve Şık Giyimleri ile Dikkat Çekeceklerdir

“Doğu tarafından gelen ve DEHA SAHİBLERİ (ÇOK AKILLI, ÇOK ZEKİ VE ANLAYIŞLI, GENİŞ FİKİRLİ) OLDUKLARI HALDE, KIYAFETLERİNE İNSANLARIN TAACCÜB ETTİKLERİ (hayranlıkla baktıkları) kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür.”(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)

Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.), “deha sahipleri” ifadesiyle, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin zeka ve anlayış olarak bir insanın ulaşacağı son noktaya ulaşmış, yüksek akıllı insanlar olduklarına dikkat çekmiştir.

Ayrıca; Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin; kendi dönemlerinde yaşayan diğer Müslümanların geleneksel giyim tarzlarından farklı bir giyim stilleri olduğu da belirtilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri Allah’ın dünyada verdiği tüm nimetlerin gerçek sahiplerinin ve kullanmaya hak sahibi olanların samimi Müslümanlar olduklarını, temiz güzel ve şık giyinmenin hem Kuran’da Allah’ın bir emri hem de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir sünneti olduğunu tüm dünyaya bu yönüyle de göstereceklerdir.

Samimi Müslümanlar Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir

… Hz. Peygamber... şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkıncaya, ONLARIN (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR. (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

Ahir zamanda; Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurundan önce müslümanlara şiddetli baskı, şiddet ve eziyet uygulanacaktır. Ancak insanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini tecelli eden ahir zaman alametlerinin ardı ardına ve birbirini izler şekilde gerçekleşmesinden anlayacaklardır. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.s.) ve ihlasla Allah’a bağlı olan talebelerinin adları çok fazla anılmaya başlayacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacaktır. Ardından İslam ümmeti Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerini sevmede yavaş yavaş birleşeceklerdir. Ancak bu dönem gelene kadar Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak, - tevbe edip, niyetlerini değiştirenler hariç- bu kişiler hor ve aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ı seven, öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha’nın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Olan Bağlılık ve İtaatleri gibi Hz Mehdi (a.s.)’a Bağlı ve İtaatli Olacaklar ve Ashab-ı Sufha gibi Bir Arada Yaşayacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri Ashab-ı Sufha’nın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e olan derin bağlılık, sevgi ve itaatlerine benzer duygularla Hz. Mehdi (a.s.)’a bağlı olduklarından onun aldığı kararları hiç sorgulamadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Yüce Allah’a olan imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadislerde  Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin Ashab-ı Sufha ehligibi birarada yaşayacaklarına işaret edilmiştir:

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın Aldığı Kararlarda Hiç Zorluk Çıkarmayacaklardır

Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ olacaklar.(Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin, Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı teslimiyetlerine dikkat çekilmiştir. Talebeleri, Hz. Mehdi (a.s.)’ın aldığı kararları hiç sorgulamadan, itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Allah’a imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı itaatli olmanın ayırt edici bir yön olarak anlatılmış olmasının nedeni, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zaman zaman hikmeti hemen anlaşılmayan kararlar alacak olmasıdır. Samimi olarak iman edenler dışındaki insanlar için Hz. Mehdi (a.s.)’ın kararlarını sorgulamadan yerine getirmek, zorlayıcı bir imtihan olabilir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu kararlarında, talebeleri hiç zorluk çıkarmayacak, itaatli ve boyun eğici tavır göstereceklerdir.

Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerini Bir Araya Getirecektir

Cafer al Juafi, İmam Muhammed bin Ali al Bekir’den şöyle rivayet eder:

“Hz. Mehdi (a.s.) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, onlar daha önce aralarında hiç bir sözleşme olmadan, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİR ARAYA GELECEKLERDİR.”(Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

Hadiste Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerini birbirlerini hiç tanımıyorken farklı yerlerden toplayıp biraraya getireceğine dikkat çekilmiştir. Sayın Adnan Oktar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadisini bir röportajında şöyle açıklamıştır:

““Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan” Bakın “daha önce aralarında bir sözleşme olmadan”Yani “biz birbirimizle görüşelim, konuşalım” demiyorlar, bir bilgi yok. “Farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmesi gibi bir araya geleceklerdir.” Yani kimi mesela Afrika’dan, kimi Asya’dan, kimi Avrupa’dan, kimi işte Anadolu’nun bir yerinden bir araya geliyorlar. “Bu, Allah’ın “... Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir” (Bakara Suresi, 148) ayetinin bir tecellisidir.” Yani ayet Mehdi (a.s.)’a da bakıyor. Mehdi (a.s.) cemaatine bakıyor. Çünkü bu 313 kişi dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar. Ama Allah bunları bir araya getiriyor, bu kişileri. Yani çok zordur. Mesela Azerbaycan’dan bir insan geliyor. Bilmem başka bir yerden insanlar bir araya geliyorlar ve kaderde belli. Daha onlar annesinden doğmadan o ekip var zaten. Mehdi (a.s.)’ın cemaati var. Mesela şaşırabilir insan, daha önce göstersen, farz edelim Türkistan’da bir genç, “Sen Hz. Mehdi (a.s.) cemaati içinde görünüyorsun, bak kaderde” desen çok şaşırır. “Acaba nasıl olacak” der. Değil mi? O tabii ona unutturulacaktır.Sonra birçok sebeple oradan oraya gider, oradan oraya gider. Çad’a gider, Çad’da birisiyle tanışır. O biriyle tanıştırır. Allah’ın vesile ve tanıştırma sistemleri çok kompleks, çok detaylı ve ince olur. Bir de bakarsın ki gelmiş, karşında duruyor. Hiç bilmez o, Allah onu sevk eder. O doğal akışı içerisinde onu yapar.” (7 Haziran 2010, Adıyaman Asu TV)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri, Kalu Bela’da Allah’ın Kendilerinden Ahit Aldığı Müminlerden Oluşacaktır

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kâim aleyhisselam (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı), SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH’IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR.” (Şeyh Muham-med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Tüm Salih Müminler Gibi Cennetle Müjdelenmişlerdir

“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, .... Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber’ine (Hz. Merehdi (a.s.)’a) itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, ... cehd ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.“(Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486)

Hadiste belirtildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri geceleri abid gündüzleri arslandırlar; yani geceleri ilim anlatıp, ders yaparlar, gündüzleri de arslan gibi gezerler. Darwinizm ve materyalizm gibi küfür kalelerini fikren yerinden sökerler. Her biri şehadet aşığıdır, Allah yolunda şehit olmak için aşkla istek duyan, Allah’a ulaşmak için can atan insanlardır. Sabır onların özelliğidir; acele etmez, sabırla Kuran ahlakının tüm dünyada hakim olması için var güçleriyle ilmen mücadele ederler. Tevekkül onların imanlarının en büyük güç kaynağı olduğundan Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle teslim olur, tehlike durumunda tedirgin olmaz “hayır vardır” derler.

Tüm hadisler göstermektedir ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri hiç yılmadan, tüm ömürleri boyunca Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında olup, bu mübarek insana her işinde yardımcı olacaklar ve samimiyetlerinden ve ihlaslarından dolayı Yüce Allah’ın izniyle sonsuz cennetle ödüllendirileceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir):

“Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır.” (Nisa Suresi 124)

Sayın ADNAN OKTAR'ın

Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebeleri Hakkındaki Önemli Açıklamaları

* Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Sufha Gibi Olacaktır

OKTAR BABUNA: Daha önce de bahsetmiştik ama sahabenin içinde Ashab-ı Sufha diye bir grup var. Hayatlarının 24 saatini Allah’a adamış Peygamberimiz (s.a.v.)’in etrafında, hiç evlenmemiş, aile, çoluk çocuk sahibi olmayan, makam derdinde asla olmamış, Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında bulunarak bizzat onun tarafından eğitilmiş çok salih Müslümanlar. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de inşaAllah bu şekilde olacak. Ashab-ı Sufha gibi hayatlarının her anını Allah yolunda adayacak, Hz. Mehdi (a.s.)’dan hiç ayrılmayacaklar, baskılardan, zorluklardan da asla yılmayacaklar, inşaAllah. Kuran ahlakının hakim olması için de var güçleriyle çalışacaklar.

ADNAN OKTAR: İşte Hz. Mehdi (a.s.)’ın da bir Ashab-ı Sufha’sı var. Küçük bir genç topluluğu sürekli Hz. Mehdi (a.s.) ile beraber hareket ediyorlar. Onlar da ailelerinden ayrılıyorlar aynı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında olduğu gibi Allah için birlikte beraber bir gayret içindeler, inşaAllah. (10 Ekim 2010, Kanal Avrupa ve Çay TV)

* Azimle ve Kararlılıkla Tüm Hayatını Vererek İslam’a Hizmet Eden İnsan Nadir Olur, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Böyle Olacaktır

“Enfal Suresi 62, şeytandan Allah’a sığınıyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Cenab-ı Allah hitap ediyor. “Onlar seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi.” Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ı da aldatmak isteyecek bazı üçkağıtçılar, oyun oynamaya kalkacaklar. Cenab-ı Allah bu ayette Hz. Mehdi (a.s.)’a da işaret etmiş oluyor. Bak diyor; “Seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter” sana hiçbir zarar veremezler“O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi” yani Allah’ın yardımı ve müminlerle nedir? Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları, talebeleri, salih, samimi Müslümanlar inşaAllah, “ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” Hakikaten bir insan topluluğunu arkadaş yapmak, kardeş yapmak adeta imkansızdır. Çok zordur. Özellikle devrimizde, zamanımızda böyle ölümüne kardeş olması, malını mülkünü Allah için tamamını vermesi, gençliğini vermesi, hayatını vermesi çok çok güçtür. Ancak belirli menfaatler olursa, belirli çıkarlar olursa, belirli süre için, bir kısım insanlar fedakarlık yapabiliyorlar. Ama ölümüne azimli ve kararlı olarak, bütün hayatını vererek, bütün malını mülkünü vererek, İslam’a hizmet eden insan çok nadir olur. Burada yine sahabelere işaret ediyor ayet. Sahabeleri anlatıyor ama aynı zamanda Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini anlatıyor. “ve onların kalplerini uzlaştırdı.” Allah Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin kalplerini uzlaştırdı. “Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile” yani istediğin kadar para ver, istediğin kadar imkan ver, araba ver, ev ver “onların kalplerini uzlaştıramazdın.” Kıskanır, haset ederler, kavga ederler, birbirleriyle dost olmazlar. “Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü’minlere Allah yeter.” Ahir zamana bakan yönüyle de, “ey Hz. Mehdi (a.s.), sana ve seni izleyen talebelere, mümin talebelerine Allah yeter.” Yani deccal saldırsın, yobazlar saldırsın, münafıklar saldırsın, tuğyan, dalalet saldırsın, Darwi-nistler, materyalistler, komünistler, PKK saldırsın hiçbir şey yapamazlar” diyor Cenab-ı Allah. “Size Allah yeter diyor” inşaAllah. “Ey Peygamber, müminleri cehde hazırlayıp-teşvik et” yani Allah yolunda mücadeleye, tebliğe, dini yaymaya hazırlayıp teşvik et. Asrımıza bakan yönüyle bakarsak, “ey Hz. Mehdi (a.s.), talebelerini cehde hazırlayıp teşvik et, onları Darwinizmi, materyalizmi yenecek şekilde, dinsizliği ve ateizmi yenecek şekilde eğit, eğitilmelerini sağla, yönlendir, her türlü çağın teknolojisini, imkanını kullan ve İslam ahlakını dünyaya yay” o anlama gelir. “Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler.” Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin özelliği ne? Az olmaları. Sahabenin özelliği neydi? 313 kişiydi Ehl-i Bedir’in sayısı. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin sayısı kaç tane? 313. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz (s.a.v.) söylüyor. Nasıl söylüyor? Vahiyle söylüyor. Vahyi ona kim bildiriyor? Cibril. Cibril’e kim bildiriyor? Allah. İnşaAllah. Bak “Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler.” Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri de çok küçük bir toplulukla, dev dünyayı, dünyadaki ateist, Darwinist, materyalist sistemi yerle bir ediyorlar inşaAllah. Hz. İsa Mesih (a.s.)’ın talebeleri de öyle 1400 kişidir. Hz. İsa (a.s.)’ın talebeleri de. Yerle bir ediyorlar bak, 1400 kişiyle bütün dünyayı dize getiriyorlar Allah’ın izniyle. “Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden binini yener.” Kalitenin önemine Cenab-ı Allah dikkat çekiyor. Yani sayı önemli değildir, kalite önemlidir. Yani kemiyet değil, keyfiyet önemlidir, bu anlama geliyor. “Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.” Yani “cahil, bilgisiz, bilime kapalı, düşünceye kapalı, araştırmayan, soruşturmayan bir topluluktur” diyor Cenab-ı Allah.” (Adnan Oktar’ın 24 Kasım 2010 tarihli Samsun Aks Tv ve Tv Kayseri röportajından)

* Hz. Mehdi (a.s)’ın Talebeleri 600 Gözlü, 600 Kulaklı ve 300 Beyinli Tek Varlık Gibidirler, Kimse Onlarla Baş Edemez

ALTUĞ BERKER: “... Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar”. (Al-i İmran Suresi, 118)

ADNAN OKTAR: İşte kendince ya ihbar ederek, ya yazılarıyla, ya sözleriyle, ya köşe yazısıyla, ya televizyonlardan hitap ederek, ya radyolardan hitap ederek, sözlü olarak veyahut fiili bazı engellemelerle, fiili bazı komplolarla, oyunlarla Müslümanlara rahatsızlık vermek, güya onları huzursuz etmek, onları yormak, onları meşgul edip kendi davalarından uzaklaştırmak için şeytan kendi iblis tohumlarını hareketlendirir. Onlar birbirlerinin velisidirler, yardımcısıdırlar, yani münafık takımı. O, onu tanır, o onu tanır. Birbirlerine destek olurlar, birbirlerine yardımcı olurlar. Buna karşı Mehdiyet yek vücuttur. Resulullah (s.a.v.) “313 kişidirler” diyor. Yani 600 gözlü, 600 kulaklı, 300 beyinli bir tek varlık gibidir Mehdi (a.s.) talebeleri. Bununla adam baş edemez ki, dünyada böyle bir varlık yok çünkü. Bununla adam baş edemez. (Adnan Oktar`ın 12 Kasım 2010 tarihli Harun Yahya Tv röportajından)


2011-01-05 19:01:23

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."