Çaresiz Darwinistlerin Ankarapithecus Çarpıtmaları

Hürriyet Ankara’nın 6 Nisan 2006 tarihli sayısında “Sevimli maymun hemşehri çıktı” başlıklı bir yazı yayınlandı. Levent Seğmen tarafından hazırlanan yazıda, paleontologlarca Ankara’da 1996 yılında ele geçirilen ve Ankarapithecus meteai türüne ait 9.8 milyon yıllık bir maymun kafatası tanıtılıyordu. İsmi “Ankara maymunu” anlamına gelen fosilin “aynı anda hem orangutan, hem goril, hem de şempanzenin karakteristik özelliklerini taşıdığı” yazılıyor, “evrime ışık tuttuğu” iddia ediliyordu.

Hürriyet Ankara’nın 6 Nisan 2006 tarihli sayısında “Sevimli maymun hemşehri  çıktı” başlıklı bir yazı yayınlandı. Levent Seğmen tarafından hazırlanan yazıda, paleontologlarca Ankara’da 1996 yılında ele geçirilen ve Ankarapithecus meteai türüne ait 9.8 milyon yıllık bir maymun kafatası tanıtılıyordu. İsmi “Ankara maymunu” anlamına gelen fosilin “aynı anda hem orangutan, hem goril, hem de şempanzenin karakteristik özelliklerini taşıdığı” yazılıyor, “evrime ışık tuttuğu” iddia ediliyordu.

Ancak sözkonusu fosilin karma özelliklerini bir evrim kanıtı zanneden Seğmen yanılmaktadır. Daha da önemlisi, Ankara maymunun dahil olduğu iri maymunlar grubuyla insanlar arasında evrime kanıt gösterilebilecek hiçbir fosil kanıt bulunmamaktadır. Bu yazıda, Ankarapithecus üzerindeki evrim propagandası cevaplandırılmakta, halkımız bir kez daha Darwinistlerin bilimsel bulgular karşısında ne kadar çaresiz olduklarını görmeye davet edilmektedir.

Evrimcilerin Ankarapithecus (ve iri maymunların kökeni) bilmecesi

Ankarapithecus’a ait 3 fosil örnek vardır. Bunların ilki 1957 yılında Sinaptepe"de Prof. Dr. Fikret Ozansoy tarafından bulunmuştur 1 ve dağınık bir çene kemiğinden meydana gelmektedir. Ankarapithecus kalıntıları arasında oransal olarak en eksiksiz olanı ise 1996 yılında ele geçirilen kısmi kafatasıdır. Bu kafatasıyla ilgili ilginç bir nokta, sadece A. meteai’ye değil, aynı zamanda iri maymunların günümüzden 18 ila 3 milyon yıl önceki dönemine de ait en eksiksiz kafatası olmasıdır. Bunun anlamı şudur: Ankarapithecus fosili, hayali evrimsel akrabalarına dair hiçbir kayıt olmayan, kendisi de belirsizliklerle kuşatılmış bir fosildir.

Konunun arka planıyla ilgili yeterli çalışma yapmadığı anlaşılan Seğmen, tamamen gerçekdışı yorumlarda bulunmakta ve Ankarapithecus bulgusunun “evrime ışık tutmakta” olduğunu yazmaktadır. Açıktır ki bu, kendisi adına hiç de isabetli olmayan bir benzetmedir. Nitekim Seğmen’in propaganda amacıyla tercih ettiği yüzeysel yorumlar bir kenara bırakılıp da konuyu yakından bilen uzmanların bilim dergilerinde yazdıklarına bakıldığında evrimcilerin hiç de “aydınlanmadığı” görülebilir. Örneğin Miyosen maymunları hakkında birer uzman olan evrimci antropologlar David R. Begun, Erksin Güleç ve Denis Geraads, “Avrasyalı hominoidlerin dağılım şekilleri: Türkiye’den uygulamalar” başlıklı makalelerinde “Ankarapithecus’un evrimsel ilişkileri tartışmalıdır” demektedirler 2.

Tartışmalara gelince, Alpagut ve ekibi, Ankarapithecus’un hem insanlarla hem de tüm iri maymunlarla “görünürde” ilişkili olduğunu yazmaktadırlar 3. Bilindiği gibi evrimcilerce goril, şempanze ve insanın sözde evriminin Afrika’da gerçekleştiği kabul edilmektedir. Oysa Begun, Güleç ve Geraads, yapılan en kapsamlı çalışmanın, Ankarapithecus’u Asya’lı iri maymunlarla(orangutanla) ilişkilendirdiğini yazmaktadırlar 4.

Asya veya Afrika tartışması bir yana, evrimciler Ankarapithecus’un değil Anadolu’dan binlerce kilometre uzaktaki kıtalardaki canlılar; yanıbaşında yaşamış diğer iri maymun türleriyle olan evrimcilerin senaryolaştırdığı sözde evrimsel ilişkilerini de bilmemektedir! “2003 Çorak Yerler kazısı” başlıklı makalelerinde araştırmacılar Ayla Sevim; Cesur Pehlevan, Ayhan Yiğit ve Pınar Gözlük bu durumu “Ankarapithecusun Anadolu’da bulunan Orta Miyosen hominoidleri ile evrimsel bağlantısı henüz tam olarak çözülememiştir” diyerek kabul etmektedirler 5.

Seğmen evrimciler arasında sürüp giden bu tartışmaları gözardı edip “kolayına geldiği gibi” yazmakla, konuya sadece “Darwinizm lehinde iddia olsun da hangisi olursa olsun” zihniyetinde yaklaştığını göstermektedir.

Şu noktayı da önemle belirtmek gerekir ki, evrimcilerin “karanlıkta” olduğu konu sadece Ankarapithecus’un hayali evrimsel ilişkileri değildir. Evrimciler, genel olarak “tüm” iri maymunların kökeni konusunda da şiddetle ihtiyaç duydukları geçiş fosillerinden yoksundurlar. Bu ise konuyu evrimciler adına tamamen “gizemli” bir duruma bürümektedir. Antropolog Lyall Watson bu konuda şunları söylemiştir:

Günümüz maymunları örneğin, sanki hiçbir yerden gelmemiş gibidirler. Dünleri, fosil kayıtları yoktur. Ve dik yürüyen, tüysüz, alet yapabilen ve iri beyinli varlıklar olarak- günümüz insanlarının da gerçek kökeni, eğer kendimize karşı dürüst olursak, aynı şekilde gizemli bir meseledir. 6

Bu konuda ayrıca İspanya’da yapılan bir iri maymun bulgusunun tanımlandığı bir Science makalesinde aktarılan şu sözler de aynı çaresizlik tablosunu tasvir etmektedir:

"Kenyapithecus, Morotopithecus, Equatorius ve Nacholapithecus gibi Erken ve Orta Miyosen kategorileriyle ilgili olarak yakın zamanda yapılan önemli keşif ve yorumlara rağmen, günümüzde yaşamakta olan iri maymunlarla insanın ortak atasının doğası şüphelidir ve Miyosen hominoidleriyle günümüzde yaşamakta olan formları arasındaki ilişkiler hala sürmekte olan tartışmaların konusudur." 7 (vurgu bize ait)

Soyu tükenmiş iri maymun türleri daha çok Avrasya’dan gelen örneklerden bilinmektedir. Afrika’da yaşamakta olan iri maymunların ise fosil kaydı yoktur. Araştırmacılar, Miyosen Dönemi’ne (22 ila 5 milyon yıl önce) ait yaklaşık 40 iri maymun genusu belirlemişlerdir. Bu rakam, günümüz iri maymun genuslarının sayısının beş mislidir. Günümüze göre çok daha fazla olan iri maymun çeşitliliği, maymunların ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır. Bir diğer deyişle, milyonlarca yıl önce yaşamış olan ilk iri maymun örnekleri de fosil kayıtlarında aniden belirmiştir.

Nitekim Begun, Scientific American dergisinde yayınlanan makalesinde bu durumu “...iri maymunlar fosil kayıtlarında ortaya çıktıklarında bunlardan çok vardır8 diyerek kabul etmek zorunda kalır.

Görüldüğü gibi evrimcilerin Ankarapithecus ve iri maymunlar etrafında devamlı tartışıp durduğu evrimsel ilişkiler tümüyle hayalidir. Üstelik konunun vehametini bir üst boyuta taşıyan bir nokta daha vardır:

vrimciler, iri maymunlar hakkında anlattıkları masalların kaydını bulacaklarını artık ümit edememektedirler! Örneğin dünyaca ünlü antropolog David Pilbeam’ın Ankarapithecus meteai bulgusuyla ilgili aşağıda verilen yorumlarına bakıldığında bu ümitsizlik hemen göze çarpmaktadır:

İnsan ve iri maymunların gerçek atalarının, Ankarapithecus meteai’nin Türkiye’de yaşamakta olduğu dönemde Afrika’da yaşadığı düşünülüyor. Ancak bu canlıların fosilleri asla bulunmayabilir, diyor [Harvard Üniversitesi antropoloğu] Dr. [David] Pilbeam. Uygun yaştaki fosil saklayan kayalar Afrika’nın hiçbir yerinde yüzeye çıkmış şekilde bulunmuyor. 9

“İhtiyacımız olan geçiş fosilleri yok. Bunları zaten bulamayacağız da. Ama biz yine de evrime inanıyoruz” anlamına gelen bu sözler, evrimcilerin gerçekten de tuhaf olan bilim anlayışını(!) açığa vurmaktadır. Hürriyet Ankara haberinde ortaya konan  karma özellikler çarpıtması da bu dogmatik ve hayalci anlayışın bir ürünüdür.

Karma özellikler neden evrim kanıtı değildir?

“Ankara’da ele geçirilen iri maymun fosilleri, iri maymun özellikleri taşıyor”...

Evet kulağa anlamsız geliyor ama Hürriyet Ankara haberinde çarpıtılan bir bilgi bundan pek de farklı bir anlama gelmiyor aslında. Hürriyet Ankara, Ankarapithecus’ta; goril, şempanze ve orangutanın bazı özelliklerine rastlandığını yazıyor. Sonra da sanki bu durum iri maymunlarla Ankarapithecus’un evrimsel bir akrabalığı olduğu iddiasını kanıtlarmış gibi fosilin “evrime ışık tuttuğu” masalını anlatıyor.

Halbuki burada kesinlikle evrim teorisini destekleyen bir durum bulunmamaktadır. Canlı grupları bazı temel dizaynlar sergilerler ve bir canlının (Ankarapithecus), ait olduğu canlı grubu içinde (iri maymunlar) başka üyelerle (orangutan, şempanze, goril) birtakım anatomik özellikleri paylaşması, bu canlıların birbirlerinden türediğini kanıtlayan bir faktör değildir. Örneğin bir deniz uçağı da deniz ve hava taşıtlarının karma özelliklerini barındırmaktadır ama bunun çeşitli deniz ve hava taşıtlarından tesadüflerle evrimleşmediği açıktır!

Evrimciler eğer teorilerini destekleyen özellikler göstereceklerse bu “karma” özellikler değil, “karmakarışık” özellikler olmalıdır. Charles Darwin’in şu sözlerine bakalım:

Eğer türler başka türlerden kalıtım yoluyla ve fark edilmeyecek derecede küçük kademelerle ortaya çıkmışsa, neden, her yerde sayısız geçiş formu görmüyoruz?

Neden doğanın bir karmaşa halinde olmadığını, bunun yerine, türlerin belirgin olarak birbirlerinden ayrılabilir olduğunu görüyoruz? 10

Canlılar eğer küçük değişimlerle gelişmiş olsaydı sayısız ara formu olurdu ve türleri birbirinden ayıran sınırlar mevcut olmazdı. Ne orangutan şempanze veya gorilden ne de Ankarapithecus bunlardan belirgin sınırlarla ayrılmazdı. Anatomik özellikler karmakarışık olurdu. Ancak Darwin’in de kabul ettiği gibi durum bunun tam aksidir ve evrim teorisinin beklentileriyle çelişmektedir.

Kısacası karma özellikler konusu, teorileri doğanın gerçekleriyle örtüşmeyen evrimcilerin, hiç alakası olmadığı halde, kanıt olarak çarpıtlmaya çalıştığı bir konudur.

Ankarapithecus’un özelliklerinin paylaşıldığı iddiası bir aldatmacadır!

Öte yandan Seğmen Ankarapithecus’un goril, şempanze ve orangutanın karma özelliklerini barındırdığını yazmaktadır ama bu yargıya hangi bilimsel bilgiye dayanarak vardığı da merak konusudur. Çünkü Ankarapithecus’u tanımlayan bilim adamları bunun tam aksini yazmaktadırlar! Berna Alpagut ve ekibi, Nature dergisindeki yazılarında Ankarapithecus’un, günümüz iri maymunlarında veya fosil iri maymunlarda rastlanmayan bir kombinasyona sahip olduklarını belirtmektedirler:

“[Ankarapithecus] yüz, çene ve dişlerinde ... günümüzde yaşamakta olan veya fosil hominoidlerde eşleşmeyen özelliklere sahiptir” 11. (vurgu bize ait)

Sağduyuya davet

Yukarıda ortaya koyduğumuz önemli noktaları kısaca tekrarlayacak olursak;

  1. Ankarapithecus bulguları fosil kaydı belirsiz bir döneme ait eksik fosillerden meydana gelmektedir. Evrimciler milyonlarca yıllık fosil boşluğundan seçtikleri yetersiz kemiklere bakıp kendi önyargılarına göre hayallere kapılmaktadırlar.
  2. Konuyla ilgili bilimsel bulguların yetersizliği, hayalgücünden başka dayanacak hiçbir şeyi olmayan evrimcileri Ankarapithecus hakkında sonu gelmeyen tartışmalara sürüklemektedir.
  3. Günümüzde yaşamakta olan iri maymun türlerinin fosil kaydı çok eksiktir veya yoktur. Evrimciler artık iri maymunlarla insan arasında varsaydıkları evrimsel ilişkileri kanıtlayacak fosillerden umut kesmişlerdir. İnsanlar fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmaktadır.
  4. Orangutan, şempanze, goril, Ankarapithecus gibi kavramların varlığı dahi evrim teorisi aleyhinde bir durumdur. Çünkü eğer evrim doğru olsaydı, bizzat modern evrim teorisinin kurucusu Darwin’in de kabul ettiği gibi, sayısız ara form ve birbirinden çok küçük farklılıklarla ayrılan, dolayısıyla ayırt edilemeyen canlılar yaşardı.

Hürriyet Ankara’nın Ankarapithecus’la ilgili evrim masallarının bu gerçekler karşısında hiçbir dayanak noktası bulunmadığı, haberin körükörüne benimsenmiş evrimci düşünceler sebebiyle araştırılmaksızın ve taraflı bir bakış açısından hazırlandığı açıktır. Fosil kayıtları insanın yaratılışı aleyhinde girişilen bu propagandayı çürütmektedir. Yukarıda ortaya koyduğumuz bilimsel gerçekleri önyargılardan sıyrılmış, açık bir zihinle değerlendiren herkes, insanı ve diğer tüm canlıları Yüce Allah’ın yarattığını görebilecektir. Evrim teorisi, modern bilimin bulguları karşısında geçersiz, batıl bir inançtan ibarettir. Seğmen ve habere “katkıda bulunan” diğer yetkilileri, bilimsel bulguları bırakıp da evrim teorisinin hurafelerini halkımız arasında yaygınlaştırmaya çalışmaktan dönmeye çağırıyoruz.

 

 

Kaynaklar:

1. İrfan Unutmaz, “Anadolu ve Evrim”, Focus, Nisan 2006,
http://www.focusdergisi.com.tr/arkeoloji/00232/
2. Begun, D.R., Güleç, E. & Geraads, D., 2003 - Dispersal patterns of Eurasian hominoids: implications from Turkey - in: Reumer, J.W.F. & Wessels, W. (eds.) - DISTRIBUTION AND MIGRATION OF TERTIARY MAMMALS IN EURASIA. A VOLUME IN HONOUR OF HANS DE BRUIJN - DEINSEA 10: 23-39 [ISSN 0923-9308] Published 1 December 2003
3. Berna Alpagut et.al, ibid.
4. Begun, D.R., Güleç, E. & Geraads, D., ibid.
5. Ayla Sevim; Cesur Pehlevan, Ayhan Yiğit ve Pınar Gözlük, “2003 Çorak Yerler kazısı”; TC Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, “26. Kazı Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2004, Konya” 2.Cilt.
6. Lyall Watson, The Water People, Science Digest , May 1982, sf. 44
7. Moyà-Solà et al, Pierolapithecus catalaunicus, a New Middle Miocene Great Ape from Spain, Science, Vol 306, Issue 5700, 1339-1344, 19 Kasım 2004
8. David R. Begun, Planet of the Apes, Scientific American, August 2003
9. Matt Crenson,. "Fossil face of ape may provide clues on human origins," Dallas Morning News, 29 Temmuz 1996, sf. 8D
10. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 185
11. Berna Alpagut et.al, ibid.

2006-04-06 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."