Bir Evrimcinin Mantık Çöküntüsünün Analizi

13 Mayıs 2006 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi"nde, Aralık 2005 tarihinde Der Spiegel tarafından evrimci Daniel Dennett ile yapılan röportajın Türkçe çevirisi yayınlandı. Dennett röportaj boyunca, evrimcilerin materyalizme körü körüne bağlılıktan kaynaklanan klasik mantık bozukluklarını, bilimsel bir delile dayanmayan hayali iddialarını tekrarlıyordu. Dennett, gerçekçilikten tümüyle uzak ve dayanaksız iddiaları ardı ardınca sıralayarak ciddi bir mantık çöküntüsü sergiliyordu. Bu yazıda, söz konusu röportajda açıkça görülen evrimcilere has mantık çöküntüsü analiz edilerek, Dennett"ın akla ve bilime aykırı iddiaları yanıtlanacaktır.

13 Mayıs 2006 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi"nde, Aralık 2005 tarihinde Der Spiegel tarafından evrimci Daniel Dennett ile yapılan röportajın  Türkçe çevirisi yayınlandı. Dennett röportaj boyunca, evrimcilerin materyalizme körü körüne bağlılıktan kaynaklanan klasik mantık bozukluklarını, bilimsel bir delile dayanmayan hayali iddialarını tekrarlıyordu. Dennett, gerçekçilikten tümüyle uzak ve dayanaksız iddiaları ardı ardınca sıralayarak ciddi bir mantık çöküntüsü sergiliyordu. Bu yazıda, söz konusu röportajda açıkça görülen evrimcilere has mantık çöküntüsü analiz edilerek, Dennett"ın akla ve bilime aykırı iddiaları yanıtlanacaktır.

Dennett, evrim teorisinin herşeyi açıkladığını zannetmektedir:

Dennett röportajında, herşeyin evrimsel bir açıklaması var edasıyla açıklamalar yapmakta, örneğin dinlerin neden başarılı olduklarına sözde evrimsel bir açıklama getirmektedir. Her olguyu, bilinçsiz bir süreçte değişimle ortaya çıkmış gibi hikayeleştiren evrimciler, bu batıl bakış açısını dine de uygulamakta ve dünya üzerinde önce çok ilahlı ilkel dinlerin ortaya çıktığını, sonra bunların kültürel bir evrimle tek ilahlı dinlere dönüştüğünü iddia etmektedirler.

Oysa bu, 19. yüzyılın ilkel bilim anlayışının sonucu olan bir iddiadır ve kesinlikle gerçek dışıdır. 20. yüzyılda Mezopotamya, Hindistan, Mısır gibi kültürler hakkında yapılan antropolojik çalışmalar, "dinlerin evrimi" iddiasını yıkmıştır. Gerçekte, tarih içinde ilk ortaya çıkan dinler, tek bir Yaratıcı İlah"ın kabul edildiği tek tanrılı dinlerdir (bkz. Harun Yahya, "Materyalizmin Sonu"). Çok tanrılı dinler ise, bu İlahi dinin zamanla bozulması sonucunda ortaya çıkmıştır. Tek İlah"ın farklı sıfatları zamanla insanlar tarafından ayrı ayrı ilahlar olarak yorumlanmış ve sonuçta ortaya dejenere olmuş dinler çıkmıştır.

Ünlü antropolog Sir Flinders Petrie, 20. yüzyılın başlarında Mısır dini üzerine yaptığı araştırmalardan vardığı sonucu şöyle özetlemiştir:

Eğer ruhlara tapmak tek bir tanrıya tapmaya uzanan bir evrim sürecinin ilk basamağı olsaydı, bu durumda çok tanrılılığın gittikçe tek tanrılığa evrimleşmesinin kanıtlarını görmemiz gerekirdi... Bunun tam aksine tek görebildiğimiz, din sistemleri içinde tek tanrı inancının her zaman ilk basamak olduğudur... Çok tanrı inancını ilk oluşumuna kadar izleyebildiğimiz heryerde, bunun tek tanrı inancının bir çeşitlemesi olduğunu görüyoruz. 1

Kısacası Dennett"ın dinlerin evrimi iddiası, gerçeklere aykırı bir safsatadan başka bir şey değildir.

Dennett, ropörtajında olabildiğince kendinden emin üslup kullanarak okuyucularını etkilemeye, onları evrimin herşeyi açıkladığı ve bu açıklamaların bilimsel delillerle desteklendiğine inandırmaya çalışmaktadır. Oysa, evrim teorisi değil dinlerin nasıl oluştuğunu, canlılığın temel yapısını oluşturan tek bir hücrenin nasıl oluştuğunu dahi açıklamaktan acizdir.

Örneğin San Diego Scripps Enstitüsü"nden ünlü evrimci jeokimyacı Jeffrey Bada evrim teorisinin hayatın kökenini açıklama konusunda içinde bulunduğu çıkmazı, "Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl başladı." (Earth, Life"s Crucible, Şubat 1998, s. 40) sözleriyle ifade ederken, aynı zamanda Dennett"ın çizmeye çalıştığı sorunsuz, toz pembe evrim senaryosunun çürüklüğünü göstermektedir. 

Evrimcilerin en bilinen taktiklerinden biri, mikrobiyolojiden sosyolojiye, paleontolojiden psikolojiye kadar her alanda sözde evrimsel açıklamalar yapmaları, içi boş ve hiç bir bilimsel desteği olmayan cümlelerle evrim hikayeleri anlatmalarıdır. Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe evrimcilerin her alanda hikaye anlatma kapasitelerini şöyle ifade etmektedir:

Hatta bu teori, bazı bilim adamları tarafından insan davranışlarının anlaşılması için de genişletilmişti: İntihar eden insanlar neden bunalıma düşer, neden gençler evlenmeden çocuk sahibi olurlar, neden bazı gruplar zeka testlerinden diğerlerinden daha başarılı olur ve neden dini misyonerler evlenemez ve çocuk sahibi olamazlar... Evrimsel düşünceye konu olmamış hiçbir şey kalmamıştır aslında - bir organ veya fikir, görüş ya da duygu olsa bile...2

Tüm bunlar evrim teorisini yaşamla ilgili herşeyi açıklama yeteneğine sahip güçlü bir teori gibi göstermek için anlatılan hikayelerdir. Gerçeklerle hiçbir ilgileri yoktur ve hiçbir bilimsel delile dayanmamaktadırlar.

Dennett"ın röportaj boyunca kullandığı içi boş ancak süslü cümleler de bu taktiğin bir örneğidir. Sözgelimi:  "Kültürümüz, dil  yetisi sayesinde evrimin en güçlü kuvvetleri haline gelmiştir.  Sırf bu yüzden ufkumuz diğer biyolojik türlerden çok daha geniş. Biz, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi bilen tek türüz" cümlesinde evrimi destekleyen, evrim teorisine bilimsel bir açıklama getiren hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Hatta, dilin nasıl ortaya çıktığını kesinlikle açıklayaman evrimcilerin, dili evrimin güçlü bir kuvveti olarak göstermeleri büyük bir çelişkidir.

"Kitaplarımız, sanat eserlerimiz ve dinlerimiz evrimsel algoritmaların birer ürünü" ifadesi de Dennett"in anlamsız cümlelerine bir başka örnektir. İnsanın, insan zihninin nasıl oluştuğunu açıklayamayan evrimcilerin, insanlara ait eserlerin evrimin eseri olduğunu iddia etmeleri elbetteki büyük bir tutarsızlıktır ve hiçbir inandırıcılığı bulunmamaktadır. 

Evrimcilerin herhangi bilimsel içerikten yoksun bu hikayeleri, sadece Darwinizm"i ayakta tutma amacına yönelik hileli masallardır. Darwinizme getirdiği eleştirilerle tanınan Prof. Phillip E. Johnson evrimcilerin bunlarla ilgili bilimdışı tavrını şöyle tanımlamaktadır:

Teori büyük ölçüde söz sanatına özgü ikna etme yöntemlerine dayanan bir propaganda kampanyasıyla ayakta tutulmaya çalışılmaktadır:  Gizli varsayımlar, üzerinde konuşulan sanki kanıtlanmış gibi varsayılan ifadeler, belli belirsiz tanımlanmış ve tartışmanın ortasında anlamı değiştirilmiş terimler, hayali düşmanlara saldırılar, seçmece kanıtların alıntıları ve benzeri. Teori aynı zamanda kültürel itibarıyla korunmaktadır. 3

Mantık çöküntüsünü en şiddetli vurgulayan izahlar:

Dennett"ın insanı hayrete düşüren izahlarının arasında en dikkat çekici olanları şunlardır:

"Doğada tasarımlar, ruhsuz, kaçınılmaz olarak işleyen mekanizmalarla hazırlanıyor. Hatta tasarımcılar bile bu şekilde oluşabilir. Şairler, sanatçılar ve mühendisler de sonuçta yaşam ağacının birer meyvesi. Bu düşünce yaşamın daha derin bir anlamı olması gerektiğine inanan insanı huzursuz ediyor.." 

"Düşüncelerin, moleküllerden, enzimlerden ve proteinlerden oluştuğunu görmek istemiyorlar. İnsanlar ruhu var ama bu çok sayıda küçük robotlardan oluşmakta."

Dennett ropörtajına, tüm canlılığı kaçınılmaz olarak oluşturan mekanizmalar varmış ve dahası bunlar bilimsel olarak gösterilmiş gibi bir üslupla devam etmektedir. Oysa bu, sadece ideolojik olarak benimsenmiş, tümüyle hayali bir aldanıştır. Koyu bir materialist olan Dennett"ın bu yorumlarındaki önyargı, evrimci bilim adamı Robert Shapiro"nun şu sözlerinde açıkça ortaya konmaktadır:

Bizi basit kimyasalların var olduğu bir karışımdan, ilk etkin replikatöre (DNA veya RNA"ya) taşıyacak bir evrimsel ilkeye ihtiyaç vardır. Bu ilke "kimyasal evrim" ya da "maddenin kendini örgütlemesi" olarak adlandırılır, ama hiçbir zaman detaylı bir biçimde tarif edilmemiş ya da varlığı gösterilememiştir.Böyle bir prensibin varlığına, diyalektik materyalizme bağlılık uğruna inanılır.4

Dennett"ın burada özetlediği hikaye, evrimcilerin en basit gerçekleri dahi göremeyecek, ne söylediklerini dahi kavrayamayacak bir mantık çöküntüsü içinde olduklarını göstermeye yeterlidir. Doğadaki tasarımların, yani hücreden sivrisineğe, insandan kelebeklere kadar tüm varlıkların, ruhsuz, şuursuz mekanizmaların bir sonucu olduğu, şuursuz,  cansız ve ruhsuz atomların, hiçbir akıl, güç ve bilgi olmadan, "kaçınılmaz olarak" düşünen, akleden, sevinen, üzülen, sanat eserleri meydana getiren, buluşlar yapan, konuşan ruh sahibi varlıklara dönüştükleri hikayesidir bu. 

Bu hikayenin bilim ve akıl dışı olduğunu görürler umuduyla, evrimcilere bir kez daha öneriyoruz: Evrimciler, madem bu iddialarından emindirler, o zaman neden bir havuzun içine yaşam için gerekli olan tüm maddeleri doldurup, bu havuzdan bir şair, bir mühendis veya bir doktor çıkmasını beklememektedirler? Nasılsa iddialarına göre, bu havuzdaki maddeler "kaçınılmaz olarak" bir insan meydana getirecektir. Onları bu deneyi gerçekleştirmekten alıkoyan şey nedir? Bunun cevabı, bilimdir. 20. yüzyılın en önde gelen bilim adamlarından, matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, Dennett"ın dile getirdiği bu evrimci iddianın önündeki bilimsel açmazı şu sözlerle ifade etmiştir:

Eğer maddenin, organik (cansız) sistemleri hayata doğru iten bir temel prensibi olsaydı bunun varlığının laboratuvarda kolaylıkla kanıtlanabilir olması gerekirdi. İlkel çorbayı temsil etmek üzere, örneğin bir yüzme havuzunu ele alın. Bunu biyolojik olmayan özellikteki kimyasallarla istediğiniz gibi doldurun. İstediğiniz gazı üzerine pompalayın veya arasından isterseniz hoşunuza giden herhangi bir çeşitte radyasyon verin. Deneyin bir sene sürmesine izin verin ve o 2.000 enzimden (canlı hücreler tarafından üretilen proteinler) kaç tanesinin havuzda ortaya çıkacağını görün. Ben cevabını vereceğim, böylelikle deneyi yapmanın zaman, zorluk ve masrafından kurtulmuş olursunuz. Muhtemelen amino asitlerden ve diğer basit organik kimyasallardan oluşan, kahverengimsi çamurdan başka hiçbir şey bulamayacaksınız. Bu iddiadan bu kadar emin nasıl olabilirim? Eğer tam tersi olacak olsaydı, bu deney şimdiye kadar çoktan yapılmış olurdu ve eğer yapılsaydı dünya çapında çok iyi bilinip ünlü olurdu. Bunun maliyeti ise Ay"a bir adamı yerleştirmeyle karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. 5

Ne Dennett ne de bir başka evrimci bu iddialarını bilimsel olarak destekleyemezler. Çünkü- akıl sahibi her insanın görebileceği gibi- değil şuursuz ve ruhsuz maddelerin "kaçınılmaz olarak" bir şair oluşturması, bu şairin tek bir hücresini bile oluşturmaları mümkün değildir. En ileri teknoloji kullanılarak, şuurlu, ruh, akıl, bilgi ve tecrübe sahibi bilim adamları dahi, bu maddeleri kullanarak hücreyi meydana getiremezlerken, bunların kendi kendilerine şairler, mühendisler, avukatlar, sanatçılar oluşturduklarını iddia etmek, bilime, akla ve mantığa kesinlikle aykırıdır.

Evrimcilerin zihnini karartan materyalist saplantılardan bağımsız düşünebilen bilim adamları, her insanın kolaylıkla görebileceği bu noktayı açıkça ortaya koymaktadırlar. Örneğin böyle bir bilim adamı olan Jack Hawkes, New York Times"da yayınlanan yazısında aynen şunları yazmıştır:

Kuşları, balıkları, çiçekleri vb. göz kamaştırıcı güzelliği salt doğal seleksiyona borçlu olduğumuza inanmakta güçlük çekiyorum. Dahası, insan bilinci öyle bir düzeneğin ürünü olabilir mi? Nasıl olur da tüm uygarlık nimetlerinin yaratıcısı olan insan beyni; Sokrates, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibileri ölümsüzleştiren yaratıcılık "yaşam savaşımı" denen orman yasasının bize bir armağanı olsun? 6

Dennett, gerçekliği materyalizme göre tanımladığı için yaratılışı savunanlar hakkında da kendince saptamalar yapmakta, yaratılışı savunanların evrimin sözde gerçekleri karşısında huzursuzluk duyduklarını iddia etmektedir. Oysa dindar insanların bu iddialar karşısında duyduğu şey huzursuzluk değil, hayret ve şaşkınlıktır. Profesör ünvanı almış bir insanın bu kadar açık gerçekleri görememesine, bu kadar saçma ve akıl dışı iddialara ısrarla inanıp bunları savunmasına duyulan bir hayrettir bu.

Dennett, hücrelerin akla ihtiyacı olduğunu ve ruhun bu ihtiyaç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir:
Dennett, Spiegel"in "İnsan aklı ve ruhu da o halde bu şekilde mi gelişti?" sorusuna şöyle yanıt vermektedir:

"Tabii ki. Çok hücreli hareketli bir canlı olarak, nereye gittiğimizi bilmemiz için akla ihtiyacımız var. Çevredeki bilgileri hızla işleyen ve davranışlarımızı yönlendiren bir sinir sistemine de. Tüm hayvanların temel  sorunu, neye ihtiyaçları olduğunu ve nelerin zarar vereceğini bulmak zorunda olmaları ve bunu düşmanlarından çok daha hızlı yapmaları gerekiyor."

Dennett burada, Der Spiegel okurlarının söylediklerini hiç düşünmeksizin kabul edeceği varsayımıyla basit kelime oyunlarıyla düşüncelerini kabul ettirme yöntemine başvurmaktadır. Veya daha da vahimi, söylediklerinin dayanaksızlığının farkında değildir. Dikkat edilirse Dennett yukarıdaki paragrafın herbir cümlesinde bir "gereklilik"ten söz etmektedir. Oysa son derece açıktır ki, herhangi bir gereklilik, bunu gideren sistemin kökenine dair hiçbir şey söylemez. Örneğin otomobillerin, kullanıcılarının yön belirlemesi için direksiyonlara; kuşların da uçmak için kanatlara ihtiyaçları vardır. Ama bu gereklilikler, otomobil ve direksiyon sistemi ya da kuş ve kanat sisteminin evrimle ortaya çıktığını göstermemektedir. Dennett ise sanki doğada canlıların ihtiyaçlarını bilen, bunları giderecek sistemleri onlara zaman içinde kazandıran bir bilinçli ama gizemli mekanizma varmış gibi yorumlar yapmaktadır. Bu da açıkça bir aldatmacadır, evrimcilerin bir çarpıtmasıdır. Çünkü evrimciler, hikayelerini inandırıcı kılmak için bizzat bu hikayeleriyle reddettikleri "bilinç" kavramından yardım almaya çalışmaktadırlar. Bunu kısaca açacak olursak, evrimciler varsaydıkları evrim sürecinin tümüyle bilinçsiz, geleceği göremeyen, herhangi planlama ve amaçsal düşünceden yoksun olduğunu iddia etmektedirler. Ancak hiç kimseyi böylesine tesadüfi ve kör bir süreçte mükemmel biyolojik sistemlere sahip avukatlar, doktorlar ve şairleri meydana getireceğine inandıramayacaklarını bildiklerinden dolayı anlatımlarını "erekselleştirmekte", bu doğrultuda "x organı bu ihtiyaç doğrultusunda, evrimleşti; y özelliği şu ihtiyaç için evrimleşti" gibi hikayelere başvurmaktadırlar. Böylece tümüyle hileli bir yöntemle evrim masallarını halkın bilinç altına daha kolay ihraç edebilmeyi amaçlamaktadırlar. Evrimcilerin mantık bozukluklarını, kendilerini ve halkı nasıl aldattıklarını görmek açısından Dennett"in izaharı gerçekten de önemli bir örnek oluşturmaktadır.

DNA"daki kompleksliği, evrime delil sanma yanılgısı:

Dennett, DNA"da evrim modelinin kendisini gösterdiğini iddia ederek, bir bilgisizlik örneği daha sergilemektedir. Bugün, evrimcileri en çok zorlayan konulardan biri DNA"dır. DNA, içerdiği bilgi ve kompleks yapısıyla, evrim teorisine meydan okumaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri Harun Yahya"nın, "DNA"nın Darwin"e Uyarısı" adlı kitabında okuyabilirsiniz.

Yaşamın her yerde oluşabildiği iddiası büyük bir bilgisizlik örneğidir:

Dennett röportajında, "Kozmolojiden edindiğimiz bilgiler, yaşamın her yerde oluşabildiğini gösterdi" iddiasında bulunmaktadır. Elbette Dennett bir uzay gemisiyle gezip uzayın farklı köşelerinde canlılığın oluşum kademelerini gözlemlemiş değildir ve elbette bu iddiası sadece hayali bir düşünceden ibarettir. Evrimciler değil yaşamın evrenin her yerinde oluşabileceğini, yaşadığımız gezegen olan Yeryüzünde dahi tesadüfen nasıl oluşmuş olabileceğini gösterememişlerdir. Kozmolojinin gösterdiği kesin bir gerçek varsa, bu da yaşamın mucizevi bir olgu olduğu ve evrendeki fiziksel sabitlerde bunu mümkün kılacak çok hassas ayarlamaların varlığıdır. Dünyanın yaşam için bilinen en uygun yer olduğu, yaşam için gerekli son derece hassas dengelere sahip oduğu ve tüm bu sistemin tesadüfen gerçekleşmesinin imkansızlığı bilinen gerçeklerdir.

Evrim teorisinin dine muhalif olmadığını savunanlar, Dennett"in sözlerini görmezden gelmemelidirler:

Bilindiği gibi bazı Müslümanlar, evrim teorisinin dinle çelişmediğini, Allah"ın evrimle yaratmış olabileceğini ve bu nedenle evrim teorisine yönelik fikri ve bilimsel mücadelenin gereksiz olduğunu iddia etmektedirler. Oysa, evrim teorisinin desteklenme nedeni Allah"a, dine karşı olan fikir ve ideolojilere sözde bilimsel bir destek sağlamasıdır. Nitekim, Dennett"in röportaj boyunca söyledikleri, evrimi bu amaçla desteklediğinin delillerinden biridir. Bununla ilgili açıklamalarından biri şöyledir: 

"Evrimde bilimin en huzursuz edici buluşu gizli. İnsanlığın en eski düşüncesini alt üst ediyor. Kim bilir belki bu düşünce bizim türümüzden öncesine kadar uzanmakta. Yani kendinden zayıfları üretecek büyük ve zeki bir yaratıcıya olan inançtan söz ediyorum."

Evrim teorisi, bir Yaratıcı"nın varlığını inkar ederek, tesadüfleri ve doğal seçilimi ilahlaştırır. Allah"ın birliğine iman etmiş bir Müslüman için açıkça putperest olan bu inanca dayanak teşkil eden evrim teorisiyle uzlaşı aramak yakışmaz. Komünizm nasıl İslam dışı ve bir Müslüman için nasıl kabul edilmez bir düşünceyse, evrim teorisi de aynı şekilde reddedilmesi, mücadele edilmesi gereken inkarcı bir düşüncedir.

Sonuç:

Dennett"in röportajı, evrimcilerin mantık çöküntüsünün ders konusu olabilecek bir örneğini oluşturmaktadır. Evrimcilerin büyük bir çoğunluğu aslında Allah"ın varlığının delillerini çok açık olarak görmektedir, çünkü bu deliller şüpheye yer vermeyecek kadar açıktır. Ancak bu insanlar, Allah"ın varlığını kabul etmemek, kibirlerinden dolayı Allah"tan korkup sakınmamak için kavradıkları yaratılış gerçeğini inkar yolunu seçmektedirler. Allah böyle kişiler için Kuran"da şöyle buyurmaktadır:

"Ayetlerimiz onlara, gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki: "Bu, apaçık olan bir büyüdür."

"Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. " (Neml Suresi, 13-14)

Dennett"a ve diğer evrimcilere, vicdanlarında bildikleri yaratılış gerçeğini inkar etmek için anlattıkları akıl ve bilim dışı hikayelerin, akademik unvanları açısından gülünç bir çelişki ortaya çıkardığını hatırlatıyor, Darwinizm"in körükörüne savunuculuğundan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz.

Kaynaklar:

1) Sir Flinders Petrie, The Religion of Ancient Egypt, Constable, London, 1908, ss. 3-4
2) Michael J . Behe, Darwin"in Kara Kutusu, Aksoy Yayıncılık, 1998, s. 14
3) Phillip E. Johnson, Objections Sustained, InterVarsity Press, 1998, s. 9
4) Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York, 1986. s. 207
5) Sir Fred Hoyle, The Intelligent Universe, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1983, s. 20-21
6) J. Hawkes, "Nine Tentalizing Mysteries Of Nature," New York Times, no.33, 1957

2006-05-13 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."