Yaratılış Atlası-Cilt 4

KİTABI İNDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
7 / total: 30

Kara Hayvanları ve Kuş Fosillerinden Örnekler (2/2)

Maymun Kafatası 

maymun kafatası

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 32 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistlerin, sözde insanın evrimi için sayısız senaryoları vardır. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan bu senaryolar, insanların kendilerini maymundan gelen tesadüfi varlıklar olarak görmeleri için kurgulanmış spekülasyonlardır. Darwinistlerin insanın hayali evriminde ara fosil olduğunu iddia ettikleri tüm fosillerin ya maymun türlerine ya da insan ırklarına ait oldukları ortaya çıkmıştır. Maymunların hep maymun olarak var olduğu, bir başka canlıya dönüşmedikleri bilimsel bir gerçektir. Bunu belgeleyen delillerden biri de resimde görülen 32 milyon yıllık maymun kafatasıdır. Bu fosil örneği, günümüz maymunlarıyla aynıdır. İnsana doğru değişme gösteren hiçbir iz bulunmamaktadır.

Kokarca Kafatası 

Kokarca Kafatası

Fosil kayıtları, yeryüzündeki muhteşem yaratılışın reddedilmesi mümkün olmayan delillerini ortaya koymuştur. Artık bu gerçeğe itiraz mümkün değildir. Darwinistlerin çırpınışları boşunadır. En akıllıca tutum kuşkusuz gerçekleri görmüşken hatadan dönmek, bir hayalin peşinde daha fazla koşmamak, imtihan için gelinen bu dünyayı boş bir amaç uğruna harcamamaktır.

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 41 milyon yıl
Bölge: Si Chuan, Çin

Evrim tarihi sayısız sahtekarlığa sahne olmuştur. Çeşitli soyu tükenmiş fosiller veya birkaç kemik parçası hayali ara geçişe delil gibi gösterilmeye çalışılmış, günümüzde yaşayan canlıların fosilleri yıllarca evrimleşmekte olan canlılar gibi kamuoyuna sunulmuştur. Fakat fosiller üzerindeki bu aldatıcı spekülasyonların yerini uzun bir zamandır bir sessizlik kaplamıştır. Çünkü resimde görülen 41 milyon yıllık kokarca kafatasında görüldüğü gibi, günümüz canlılarının büyük bir bölümünün milyonlarca yıl önce bugünkü halleriyle yaşamış olduğu ve dolayısıyla evrim geçirmedikleri anlaşılmıştır. Şimdi artık, evrimcilerin insanın evrimi hikayesi üzerinde yapmakta oldukları sahtekarlıkların ve spekülasyonların da son bulma vakti gelmiştir. 21. Yüzyıl evrim teorisinin geçersizliğinin anlaşıldığı ve Yaratılış gerçeğini herkesin kabul ettiği bir yüzyıl olacaktır.

Sırtlan Kafatası 

Sırtlan Kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 42 milyon yıl
Bölge: Gui Lin, Çin

Sırtlanların fosil kayıtlarında çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Ele geçirilen fosillerin hiçbiri, bugünkü sırtlanlardan farklı değildir. Evrim teorisi, iddiasını doğrulamak için en azından tek bir örnekle bu canlıların başka canlılardan türediğine dair bir alamet ortaya koymalı, bir ara fosil sunabilmelidir. Fakat bu, hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır ve olması da imkansızdır. Paleontolojinin ortaya koyduğu deliller, yalnızca değişmemiş günümüz canlılarına ait fosillerdir ve her yeni delil evrim aleyhine önemli bir kanıt teşkil etmektedir. Resimde görülen 42 milyon yıllık sırtlan kafatası da evrimi yok eden delillerden bir tanesidir, sırtlanların hiçbir şekilde değişmediklerini göstermektedir.

At Kafatası 

At Kafatası

Dönem: Pliosen dönemi
Yaş: 2.8 milyon yıl
Bölge: He Zheng, Çin

Bu sayfada görülen fosil resmiyle birlikte, Darwinistlerin yıllardır en büyük propaganda malzemesi olarak kullandıkları ve hatta kimilerinin halen kullanmaya devam ettikleri atın evrimi senaryosunu çürüten bir delil daha gözler önüne serilmektedir. 2,8 milyon yıllık at kafatası fosili, günümüz atlarının tamamen aynısıdır. Bu yönüyle de bize, halen doğa tarihi müzelerinde sergilenmekte olan sahte atın evrimi şemalarının bilimsel değerinin olmadığını göstermektedir.

Dolayısıyla bu bilimsel gerçek karşısında Darwinistlerin kitaplarına temsili resimler koymaları, rekonstrüksiyonlarla bu hayali evrimi kendilerince canlandırmaya çalışmaları veya doğa tarihi müzelerinde sahte geçiş şemaları sergilemelerinin anlamı yoktur. Çünkü atın evrimi senaryosu, kesin delillerle çürümüş durumdadır.

At Kafatası 

At Kafatası

Dönem: Pliosen dönemi
Yaş: 4.3 milyon yıl
Bölge: Ji Lin, Çin

Darwinizmin tarihi, evrimi geçersiz kılan fosillerin saklandığı, yıllar boyunca müze depolarında insanlardan gizlendiği örneklerle doludur. Kambriyen fosillerinin keşfedilmiş ilk örneklerinin resimleri, evrimi temelinden çökerten önemli birer buluş olduğu için 70 yıl boyunca Smithsonian Müzesinin deposunda gizlenmişti.

Böyle karanlık bir tarihe sahip olan evrim teorisi, elbette sonraki dönemlerde bulunacak sayısız yaşayan fosil örneğini de aynı sebeple gizleme çabasına girişmiştir. Ancak durum Darwinistler için planladıklarından farklı olmuştur.  Yaşayan fosil örneklerinin bu kadar fazla olacağını zannetmeyen Darwinistler yanılmışlardır. Bugüne kadar bulunan fosil örnekleri 350 milyondan fazladır ve tamamı mükemmel ve eksiksiz canlılara aittir. Bunlara bir örnek de 4,3 milyon yıl öncesine ait at kafatasıdır. Fosilin, günümüz atlarından hiçbir farkı yoktur.

Küçük Hint Misk Kedisi Kafatası 

Küçük Hint Misk Kedisi  Kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 39 milyon yıl
Bölge: Shan Dong, Çin

"Pek çok paleontolog fosil kayıtlarında kayıp halkaları bulmak yerine, sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi." (Jeffrey H. Schwartz, Sudden Origins, 1999, p. 89.)

Resimde görülen 39 milyon yıllık küçük Hint misk kedisi kafatası, Jeffrey H. Schwartz'ın sözlerini doğrulamaktadır. Fosil kayıtları, evrimcilerin bekledikleri ara formları göstermemiş, 39 milyon yıllık bu canlıda olduğu gibi, kompleks yapıdaki günümüz canlılarının örneklerini ortaya koymuştur.

Zürafa Kafatası 

Zürafa Kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 38 milyon yıl
Bölge: Xi An, Çin

Zürafalar, uzun boyunlarıyla dikkat çeken canlılardır. Darwinistler bu olağanüstü canlının boynunun, yüksekteki dallara uzanırken zamanla uzadığı varsayımında bulunmuşlardır. Evrim teorisinin bu en ünlü aldatmacalarından biri, resimde görülen fosil deliliyle ortadan kalkmış bulunmaktadır. Çünkü zürafalar günümüzden 38 milyon yıl önce de aynıdırlar. Evrimcilerin iddia ettikleri gibi sürekli değişim geçiren, dallara ulaşmak için gitgide uzamaya başlayan hayali zürafa örneklerinden fosil kayıtlarında eser yoktur. Zürafa, bugün nasılsa, 38 milyon yıl önce de aynıdır.

Kutup Porsuğu Kafatası 

kutup porsuğu kafatası

Dönem: Paleosen dönemi
Yaş: 62 milyon yıl
Bölge: Ma Jia, Gan Su, Çin

Bundan 62 milyon yıl önce yaşayan kutup porsukları, günümüzdeki türdeşleriyle aynı yapıya, aynı görünüme sahipti. Günümüzdeki türdeşleri gibi yaşıyor, onlar gibi besleniyor, onlar gibi çoğalıyorlardı. Çünkü onları günümüzden 62 milyon yıl önce yaratan da, günümüzde var eden de tüm varlıkların sahibi ve hakimi olan Yüce Allah'tır. Ona can veren, ona bir yaşam şekli belirleyen Allah'tır. Kutup porsuğu da diğer canlılar da kör tesadüflerin ürünü değildir.

Fok Kafatası 

Fok Kafatası

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 84 milyon yıl
Bölge: Xi Ma La Ya Dağı, Çin

1859 yılında Darwin'in keşfettiği, ilk örnekleri 250 milyon yıl öncesine kadar giden ginkgo yaprağı fosili, Darwin'i büyük bir paniğe sürüklemişti. Darwin, keşfettiği bu bulguyu "yaşayan fosil" olarak isimlendirmiş ve bunu teorisi için bir problem olarak görmüştü. Darwin şu anda yaşasaydı, problemlerin büyüklüğü karşısında teorisinden tümüyle vazgeçebilirdi. Yaşamı boyunca teorisini destekleyen tek bir tane bile fosil bulunamaması karşısında, Darwin bu problemin çözümünü takipçilerine devretmiş ve günün birinde ara form bulunabileceğini ummuştu.

Ne var ki Darwin de takipçileri de umduklarını bulamadılar. Buna karşılık resimdeki 84 milyon yıllık benekli fok kafatası fosilinde de görüldüğü gibi, her geçen gün yeni bir günümüz canlısının milyonlarca yıllık fosil örneği ortaya çıkmaktadır. Fosil kayıtları Darwin'i yalancı çıkarmış, Yaratılışın reddedilemez bir gerçek olduğunu ortaya koymuştur.

Ayı Kafatası 

Ayı Kafatası

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 78 milyon yıl
Bölge: Gan Su, Çin

Darwinistler, insanın evrimi senaryosunu kendilerince inandırıcı kılabilmek için şimdiye kadar hep sahte delillerle ortaya çıkmışlardır. 40 yıl sergilenen ve sonradan bir sahtekarlık ürünü olduğu anlaşılan Piltdown adamı, tek bir domuz azı dişinden yola çıkılarak hayat hikayesi çizilen Nebraska adamı, 50 yıl boyunca ara form olarak sunulan Ramapithecus, geçersizliği açıkça anlaşıldığı ve bilim adamları tarafından kabul edildiği halde hala bir ara form olarak sunulmakta olan Lucy bunlardan bazılarıdır. Darwinistler "insanın evrimi" diye hayali bir süreci yoktan var etmeye çalışırlar. Fakat yalana dayanan denemeleri her seferinde başarısız olmuştur.

Buna karşılık paleontolojik çalışmalar, milyonlarca yıl boyunca değişmemiş olan fosil örnekleri ortaya koymuştur. 78 milyon yıllık ayı kafatası da bunlardan biridir. Canlıların hiçbiri değişmediğine ve evrimi destekleyen tek bir delil bulunmadığına göre, insanın evrimleştiğine dair tüm spekülasyonlar da geçersizdir. İnsanı yaratan Allah'tır.

Kurt Kafatası 

Kurt Kafatası

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 75 milyon yıl
Bölge: Xin Jiang, Çin

Evrimciler çamurlu bir sudan, milyonlarca yıl içinde, henüz bilim adamlarının benzerini geliştiremedikleri ilk hücrenin oluştuğunu iddia ederler. Hücre gibi kompleks bir yapının üstelik de tesadüfen oluştuğunu iddia eden mantık için, medeniyetler kuran, devletler yöneten, ameliyatlar yapan, fikirler geliştiren insanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmek de kuşkusuz zor değildir. Darwinizm mantığı son derece ilkeldir. Bu ilkel mantık içinde imkansızı mümkün hale getirmek de elbette ki kolay görünür. Deliller yokken delil varmış gibi davranmak sorun değildir. Allah'ın yaratma sanatı açık olmasına rağmen, böyle ilkel bir mantıkta bunu takdir edebilecek bir akıl ve anlayışı bulmak zordur. Fakat bu ilkel mantıktan sıyrılmış kişiler için Allah'ın apaçık olan varlığının delillerini görmek kolaydır. 75 milyon yıllık kurt kafatası fosili de bu delillerdendir.

Sansar Kafatası 

Sansar Kafatası

Darwinistlerin iddialarını kanıtlayacak tek bir delilleri bile yoktur. Evrimin bu delilsizliğine karşı Yaratılış gerçeğinin delilleri sürekli olarak artmaktadır. Bunun örneklerinden bir tanesi de solda görülen 36 milyon yıllık sansar kafatasıdır.
Bütün sansar fosilleri eksiksizdir ve milyonlarca yıldır bu hayvanların aynı diş, kafa ve beden yapısına sahip olduğunu yani evrimleşmediklerini bize göstermektedir.

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 36 milyon yıl
Bölge: Si Chuan, Çin

Darwinizm'e göre, bugün fosilleri bulunmuş olan kafataslarının ve diğer kalıntıların, günümüzdeki canlılardan son derece farklı olmaları gerekirdi. Fosil kayıtlarında bütün canlıların evrimleşmekte olan halleriyle karşılaşılmalı, örneğin yarı balık yarı sürüngen, yarı sürüngen yarı memeli pek çok canlının izi olmalıydı. Şu an yaşayan sansarla birebir aynı olan değil, sansarı andıran ama henüz tam sansar haline gelmemiş garip varlıkların fosilleri bulunmalıydı. Örneğin bulunan sansar kafatası fosillerinde, üç göz çukuru olan, burun çukuru henüz oluşmamış, çenesi alnında gibi ilginç formlara rastlanılmalıydı. Ancak çıkarılan tüm sansar fosilleri, günümüzdeki sansarların bütün anatomik özelliklerini eksiksiz olarak taşımaktadır. Bu da sansarların var oldukları ilk andan itibaren hiç değişmediklerini yani yaratıldıklarını ortaya koymaktadır.

Antilop Kafatası 

Antilop Kafatası

Dönem: Pliosen dönemi
Yaş: 4.6 milyon yıl
Bölge: Nei Meng Gu, Çin

Sayfalar boyunca yer alan on milyonlarca yıldır değişmemiş canlı türlerinin sayısı, bu kitapta gördüklerinizden çok daha fazladır. Eğer evrim doğru olsaydı, sayısız türün değiştiğini gösterecek milyarlarca ara form bulunması gerekirdi. Fosil kayıtlarında tüm özellikleriyle tam canlılar yerine, yarı gelişmiş henüz günümüzdeki halini almamış varlıkların izlerini görmemiz gerekirdi. Ne var ki bu ana kadar Darwinistler tek bir tane bile ara form örneği gösterememektedirler. Öte yandan, günümüz canlılarının hiç değişmeden milyonlarca yıl boyunca varlıklarını devam ettirdiklerini gösteren fosiller ise milyonlarcadır ve kitaplarda, sergilerde insanlara Yaratılışın delili olarak gösterilmektedir.

Darwinistlerin bu delilsizliklerine karşı Yaratılış gerçeğinin delilleri sürekli olarak artmaktadır. Bunun örneklerinden bir tanesi de resimde görülen 4.6 milyon yıllık antilop kafatasıdır.

Vaşak Kafatası 

vaşak kafatası

Dönem: Paleosen dönemi
Yaş: 57 milyon yıl
Bölge: Gan Su, Çin

57 milyon yıl önce yaşamış olan bu canlı, günümüz vaşaklarından farksızdır. Fosili bulunan yüz binlerce günümüz canlısı gibi, o da hiçbir değişim geçirmemiştir. Ele geçirilen bu fosillerle, milyonlarca yıl önce yeryüzünde nasıl bir canlı ortamının bulunduğunu tahmin etmek zor değildir. Milyonlarca yıl önce de Dünya, günümüzdekinden çok farklı değildir. Soyu tükenmiş bazı kompleks canlıların dışında, günümüz canlıları şimdiki görünümleriyle yaşamlarını sürdürmekteydiler. Fosil kayıtları bunu ispat etmiştir. Darwinistlerin bu ispatlı delil karşısında söyleyebilecekleri sözleri yoktur.

Kızıl Kurt Kafatası 

Kızıl kurt kafası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 51 milyon yıl
Bölge: Gao Xiong, Tayvan

51 milyon yıl öncesine ait resimdeki kızıl kurt kafatası, sahip olduğu mükemmel detaylarla bu canlılara ait özellikleri olduğu gibi yansıtmaktadır.

Eğer böyle bir fosil örneği ortaya çıkmamış olsaydı, Darwinistler hiç kuşkusuz kızıl kurtların hayali evrimi üzerinde de sayısız senaryolar üretmeye devam ederlerdi. Çok fazla sahte ara form çizimleri yapıp, masallar anlatırlardı. Fakat diğer bütün fosiller gibi bu fosil örneği de, Darwinist masallara geçit vermemektedir. Bu durum, diğer tüm canlılar ve insan için de geçerlidir. Darwinistler tarafından üretilen her senaryo günümüzde de tüm hızıyla sürekli olarak bozulmaya devam etmektedir.

Kızıl kurtların, diğer tüm fiziksel özellikleri gibi, diş ve çene yapıları da on milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Siyah Ayı Kafatası 

Siyah ayı kafatası

Fosilin çene yapısındaki detaylar, siyah ayıların on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerinin ispatlarındandır.

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 83 milyon yıl
Bölge: Ning Xia, Çin

83 milyon yıl önce günümüzdeki siyah ayıların yaşıyor olduğunu bilmek, evrimin geçersizliğini görmek için yeterlidir. Evrime göre müthiş bir ilkelliğin hüküm sürmesi gereken, yeryüzünün yarı gelişmiş canlılarla dolu olması gereken bir zamanda olağanüstü kompleks yapısıyla dev memelilerin var olması, Darwinizm'in rafa kaldırılması gereken bir teori olduğunu açıkça gösteren yeterli bir delildir. Böylesine bir delil başlı başına yeterliyken, farklı canlı türlerine ait milyonlarca  yaşayan fosil bulunmuş ve bunların günümüz canlılarından hiç bir farklarının olmadığı anlaşılmıştır. Kısacası Darwinizm'in çöküşü, Darwin'in ve tüm diğer evrimcilerin en büyük umudu olan fosil kayıtları vesilesiyle olmuştur. Bu, Allah'ın üstün yaratmasıdır.

Yeleli Kurt Kafatası 

Yeleli kurt kafatası

Dönem: Miosen dönemi
Yaş: 7.3 milyon yıl
Bölge: An Hui, Çin

Fosil kayıtları evrim için bir açmazdır. Bu gerçek evrimciler tarafından da zaman zaman ifade edilir. İşte evrimci paleontolog Mark Czarnecki'nin evrim teorisinin delilsiz olduğunu ve fosillerin Yaratılışı gösterdiğini itiraf eden sözleri:

"Teoriyi (evrimi) ispatlamanın önündeki büyük bir engel, her zaman için fosil kayıtları olmuştur... Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin'in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve yine aniden yok olurlar. Ve bu beklenmedik durum, türlerin Allah tarafından yaratıldığını savunan görüşe destek sağlamıştır." (Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", MacLean's, 19 January 1981, s. 56)

Yer Kurdu Kafatası 

Yer kurdu kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 49 milyon yıl
Bölge: Xi, An, Shan Xi, Çin

Eğer Darwinizm bir gerçek olsaydı, milyonlarca yıllık günümüz canlılarının fosilleri yerine, fosil kayıtlarında gelişmekte olan ara türlerin var olması gerekirdi. Fakat durum böyle değildir, bilimsel bulgular Darwinist masalla uyum sağlamamaktadır. Amerikalı paleontolog S.M. Stanley de bu gerçeği şöyle ifade eder:

"Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zaman da uyumlu olmamıştır..." (S. M. Stanley, The New Evolutionary Timetable: Fossils, Genes, and the Origin of Species, New York: Basic Books Inc., 1981, s. 71)

Fosil kayıtları soldaki resimde örneği görülen 49 milyon yıllık yer kurdu kafatası gibi, hiç değişikliğe uğramamış milyonlarca canlı türüyle doludur. Bu durum evrimin en büyük açmazlarından biridir.

Bütün canlılar muhteşem özellikleriyle evrimin yaşanmadığını göstermekte ve  "biz yaratıldık" demektedirler.

Çakal Kafatası  

çakal kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 51 milyon yıl
Bölge: Gao Xiong, Tayvan

Bugüne kadar canlı türlerinin ortak atalarını gösteren bir fosil bulunamamıştır. Canlıların sürekli değiştiklerine dair de fosil kayıtlarında hiçbir iz yoktur. Peki neden Darwinistler teorilerinde bu kadar ısrarcıdırlar? Acaba neden canlıları Allah'ın yarattığına dair bu kadar delil varken, onlar canlıların evrimleştikleri iddiasını savunmaya devam ederler? Bunun nedeni ideolojiktir. Evrim teorisini savunmak, materyalist ve ateist ideolojiler için hayati bir önem taşır.

Darwinistler evrim teorisinde ısrarcı davranadursunlar, fosil kayıtları sürekli yeni delillerle evrimi yıkmaya devam etmektedir. Resimde görülen 51 milyon yıllık çakal kafatası bu gerçeğin örneklerindendir.

Yandaki çakal kafatası fosilinde dişler bütün netliğiyle görülmekte ve çakalların günümüze kadar değişmediğini bize göstermektedir.

Resimdeki fosil, tıpkı kaplanların, kaplumbağaların, tilkilerin, vaşakların, aslanların, gergedanların ve diğer tüm canlıların olduğu gibi, çakalların da hiçbir değişim geçirmediğini ortaya koymaktadır.

Zebra Kafatası 

zebra

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Xi An, Çin

Allah her canlıyı farklı görünümde ve biçimde yaratmıştır. Canlıların yaşama şekilleri, ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu gibi, beden yapılarında da derin farklılıklar bulunmaktadır. İşte bu nedenle ele geçirilen fosilleri tanımlamak zor değildir. Fosili bulunan canlının tüm anatomik özelliklerini kalıntılardan anlamak mümkündür. Resimde görülen 45 milyon yıllık zebra fosili de bu ayrımı açıkça göstermektedir. Fosil özelliklerinden canlının günümüz zebralarından hiçbir farkının olmadığı açıkça görülmektedir.

Kuşkusuz bu, Allah'ın büyük bir mucizesidir. Eldeki bilimsel kanıt, evrimci bile olsalar, bilim adamları için reddedilemeyecek bir kesinlik taşımaktadır. Canlıların değişmedikleri, yani herhangi bir evrim sürecinden geçmedikleri somut bir bilimsel bulgudur. Bu deliller karşısında, Darwinizm'in nasıl bir aldatmaca olduğu da daha iyi anlaşılmaktadır. Fosil kayıtları, yeryüzündeki muhteşem yaratılışın reddedilmesi mümkün olmayan delillerini ortaya koymuştur. Artık bu gerçeğe itiraz mümkün değildir. 

Bilimsel tüm bulgular örneğin fosiller canlıların evrimle değil bir anda ortaya çıktıklarını yani yaratıldıklarını bize göstermektedir.

Fosilleri inceleyen sağduyu sahibi her kişi, canlıların tamamının yaratıldıkları halleriyle değişmeden kalmış olduklarını gösterdiğini kabul edecektir. Canlıların hiçbirinin tarihinde evrim yoktur. Tüm varlıkların Yaratıcısı, tek Hakimi olan Yüce Rabbimiz Allah'tır.

İri Kulaklı Tilki Kafatası 

İRi kulaklı tilki

Bugüne kadar on binlerce farklı canlı türüne ait milyonlarca fosil elde edilmiştir. Bu sayfadaki iri kulaklı tilki kafatasında da açıkça görüldüğü gibi bunların tümü tam, eksiksiz, mükemmel görünüm ve komplekslikte canlılardır. Günümüzde yaşamakta olan karınca, balık, ayı, örümcek, kaplan,  bugün nasılsa, bundan milyonlarca yıl önce yaşamış örnekleri de aynıdır.

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 71 milyon yıl
Bölge: Yun Nan, Çin

Tilkilerin bir türü olan iri kulaklı tilki, özel ve büyük kulak yapısı ve diğer tilki türlerine göre daha küçük dişleri ile dikkat çeker. 71 milyon yıllık iri kulaklı tilki kafatası fosili, günümüz türdeşleriyle aynı tipik özelliklere sahiptir.

Dolayısıyla Darwinizm, hem türler hem de türler içindeki çeşitlenmeler konusunda açıklamasızdır. Farklı türdeki tilkiler, fosil kayıtlarında milyonlarca yıl öncesinden beri vardır. Bu durum, diğer pek çok canlı için de geçerlidir ve canlıların diğer türlerden hayali geçişini gösteren tek bir ara form bile bulunmamaktadır. Bütün bu deliller, Darwinizm'in çöküşü konusunda şüpheye yer bırakmamakta, canlıların bugün sahip oldukları tüm kompleks özelliklerle yaratıldıklarını ortaya koymaktadır. Allah her türlü yaratmayı bilendir.

Çizgili Çakal Kafatası 

Çakal

Fosilin diş yapısı gibi detayları, canlının bundan 82 milyon yıl önceki haliyle günümüzdeki halinin aynı olduğunu ortaya koymaktadır.

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 82 milyon yıl
Bölge: Xi Jiang, Çin

82 milyon yıllık çizgili çakal kafatası, geçmişten günümüze kadar izi kalan canlılardan yalnızca biridir. Bu fosil, 82 milyon yıl önceki dünyada, tüm özellikleri tam olarak günümüz çakallarının yaşamış olduğunu göstermektedir. Bu ve bunun gibi sayısız örnek, Darwinistlere şunu anlatmaktadır: Gerek çakalların, gerek maymunların, gerek diğer canlıların, gerekse geçmişte yaşamış farklı insan ırklarının kafatasları incelendiğinde, bunların hiçbirinin değişime uğramadıkları görülmektedir. Bunların herhangi birinin değiştiğini gösteren tek bir ara form bile bulunmamaktadır. Bunun anlamı, canlıların evrim geçirmedikleri, her birini Yüce Allah'ın yarattığıdır.

Malaya Ayısı Kafatası 

Malaya ayısı kafatası

Bulunan milyonlarca yıllık fosillerin tamamı, bugünkü memelilerin milyonlarca yıl önce de aynı şekilde yaşadıklarını ve evrimleşmediklerini göstermektedir. Bu gerçek aslında Darwinizm'e ciddi bir darbe vurmuş durumdadır. Bu kitaptaki fosillerle sergilenen gerçek de budur.

Dönem: Miosen dönemi
Yaş: 6.7 milyon yıl
Bölge: Shan Dong, Çin

Henry Gee, In Search of Deep Time (Eski Zamanların Arayışında) isimli kitabında, fosil kayıtlarında evrim teorisini destekleyen herhangi bir kanıt olmadığını, aksine eldeki bilgilerin evrimciler tarafından kendi ön yargılarına göre taraflı şekilde yorumlandığını şöyle belirtmektedir:

"Evrimle ilgili olarak yaptığımız varsayımların çoğu, özellikle fosil kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla yaşamın tarihi ile ilgili olanlar, temelsizdir." (Henry Gee, In Search of Deep Time, Ithaca: Cornell University Press, 1999, s. 1-2)

Henry Gee'nin de ifade ettiği gibi, fosil kayıtları Darwinizm'in yaşamın ve canlılığın kökenine dair iddialarının gerçek dışı olduğunu göstermiştir. Resimdeki 6,7 milyon yıllık Malaya ayısı kafatası gibi sayısız örnek, Darwinizm'in gerçeklerle hiç uyuşmayan bir varsayımdan ibaret olduğunu kanıtlamaktadır.

Sırtlan Kafatası 

Sırtlan

Canlıların sürekli değişerek ilerlediği iddiasındaki Darwinistler, tüm canlı türlerinde net şekilde görülen değişmezliği açıklayamazlar. Yukarıdaki 32 milyon yıllık bu sırtlan kafatası da canlılardaki değişmezliğin örneklerindendir.

Dönem: Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl
Bölge: He Zheng, Shan Dong, Çin

Toprak altından milyonlarca yıllık bir canlının detaylı kalıntılarının çıkması bir mucizedir. Allah dileseydi, bir canlının kemikleri de, yumuşak dokuları gibi toprak altında kaybolabilir, geriye iz kalmayabilirdi. İşte o zaman Darwinistler, spekülasyonları için bir zemin bulmuş olur, teorileri, biyoloji, mikrobiyoloji ve genetik alanlarında kanıtlanmamış olmasına rağmen, olmayan fosil kayıtlarını senaryo üretmek için kullanabilirlerdi. Fakat durum böyle değildir. Canlıların eksiksiz iskelet kalıntıları toprak altından çıkarılmakta, tüm detaylar analiz edilebilmekte, günümüz canlılarıyla kıyaslar yapılabilmekte ve ele geçen sayısız detay sayesinde canlının türü ve günümüz canlıları ile benzerliği mükemmel şekilde saptanabilmektedir. Dolayısıyla Darwinizm, tüm bilim alanlarında olduğu gibi paleontoloji alanında da çöküşe uğramıştır.

Bu mükemmel kalıntılardan bir tanesi de 33 milyon yıllık sırtlan kafatasıdır ve kafatasının bugün yaşayan sırtlanlardan hiçbir farkı yoktur.

Yaban Domuzu Kafatası 

yaban domuzu

Darwin'in beklediği ve tüm Darwinistlerin bulunmasını istediği ara fosillerden tek bir tane bile yoktur. Yeryüzünün hiçbir yerinde tek bir tane bile ara form bulunmamıştır. Bu 58 milyon yıl öncesine ait  domuz kafatasının da bugünkü yaban domuzlarının görünümünden hiçbir farkı yoktur. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu gerçek canlıların evrimleşmedikleri, bir anda, bugünkü halleriyle yaratıldıklarıdır.

Dönem: Paleosen dönemi
Yaş: 58 milyon yıl
Bölge: Shan Dong, Çin

Darwinistler daha önce ilkel mantıklar kullanarak kendilerine taraftar bulabiliyorlardı. Bilimsel cehalet ortamında çamurlu sudan zaman içinde kendi kendine proteinlerin ve nihayet hücrenin oluştuğuna, suda avlanan ayıların bir müddet sonra yüzgeçler kazanarak balinaya dönüştüğüne, maymunların ağaçtan ağaca atlamaktan vazgeçip dik yürümeye karar verip insan olduklarına kitleleri inandırmak onlar için kolaydı.

Genetik ve paleontoloji bilinmediğinden, bütün bu hayali dönüşümler adeta kesin gerçekmiş gibi lanse ediliyordu. Ama şu anda Darwinistler için durum hiç de kolay değildir. Genetik bilimi hücrenin kompleksliğini ortaya koymuştur, paleontoloji ise canlıların değişmediğini... Yanda görülen 58 milyon yıllık yaban domuzu kafatası fosili gibi sayısız örnek, milyonlarca yıllık canlıların günümüzdekilerden farksız bir komplekslik sergilediğini göstermektedir. Artık Darwinizm'in, insanları aldatması mümkün değildir.

 

7 / total 30
Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası-Cilt 4 kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."